На основу одлуке Скупштине Јединственог Синдиката Телекома Србије, на свом заседању 25.09.203 године донела је

 

ПРАВИЛНИК
О  ИЗБОРИМА У ЈЕДИНСТВЕНОМ СИНДИКАТУ ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

I.  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1

Овим Правилником утврђује се поступак избора и престанка мандата чланова органа и носиоца функција и радних тела у Јединственом Синдикату Телекома Србије / у даљем тексту : Синдикат /.

 

Члан 2

 

Право да бирају и да буду бирани у органе и за носиоце функција у Синдикату имају сви чланови Јединственог  Синдиката Телекома Србије.
Избори за чланове органа и носиоце функција у Синдикату одржавају се по изборним јединицама  кој чине регионалне целине : Београд,Север,Центар и Југ
с тим што се избори непосредно одржавају и спроводе по територијалним и технолошки одређеним целинама Синдикалне организације.

 

Члан 3

 

У складу са чланом 2.  став 2. овог  Правилника избори се спроводе у следећим целинама:
За  подручје Регионалног одбора Београд, у следећим Синдикалним организацијама:
1/ СО Дирекција предузећа, 2/ СО Београд , 3/ СО Панчево , 4/ СО Шабац , 5/ СО Ваљево, 6/ СО Смедерево, 7/ СО Пожаревац.

За подручје Регионалног одбора Север, у следећим Синдикалним организацијама:
1/ СО Нови Сад , 2/ СО Суботица , 3/ СО Сомбор,  4/  СО Сремска Митровица, 5/  СО Зрењанин , 6/  СО Кикинда.
За подручје Регионалног одбора Југ у следећим Синдикалним организацијама:
1/ СО Ниш,  2/ СО Врање, 3/ СО Лесковац, 4/ СО Пирот, 5/ СО Бор,  6/ СО Зајечар 
7/  СО Прокупље, 8/ СО  Грачаница, 9/ СО Косовска Митровица.
За подручје  Регионалног одбора Центар у следећим Синдикалним организацијама:
1/  СО Ужице, 2/ СО Крагујевац, 3/ СО Краљево, 4/ СО Чачак , 5/ СО Јагодина 
6/  СО Крушевац.

 

Члан  4

 

Чланови Синдиката обавештавају  се о расписивању избора  путем интерног гласила Синдиката, односно огласних табли на подручју изборних јединица.
Одлуком  о расписивању избора  одређује се време у које ће се избори одржати и други технички елементи од значаја за спровођејење избора.

 

II. ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

 

Члан  5

 

Органи за спровођење избора су Централна изборна комисија, Изборна комисија и Бирачки одбор.
Када се одржавају за Скупштину Синдиката и органе Скупштине, изборе спроводи Централна изборна комисија, Изборне комисије и Бирачки одбори у Синдикалним организацијама.
У  осталим случајевима изборе спроводе Изборне комисије и Бирачки одбори у Синдикалним организацијама.

 

 

ИЗБОР  ЧЛАНОВА ОДБОРА СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

 

Члан 6

 

Редовни избори у Синдикалним организацијама одржавају се по одлуци Скупштине  Синдиката.
Избори  чланова Одбора синдикалне организације врше се на подручју  технолошких и територјалних целина (Синдикалних подружница ) из Синдикалне организације у којој се избори спроводе.
Избор председника Синдикалне организације, секретара и благајника врши се од стране  Одбора синдикалне организације у поступку одређеним  овим Правилником.

Члан 7

 

Изборе у Синдикалној организацији спроводе Изборна комисија и Бирачки одбор.
Изборна комисија састоји се од председника , два члана и два заменика чланова. 
Председника и чланове Изборне комисије и њихове заменике именује Одбор Синдикалне организације у којој се избори спроводе.
Изборна комисија врше следеће послове:
1. стара се о правилности избора у Синдикалној организацији 
2. именује Бирачки одбор
3. именује Комисију за израду бирачког списка 
4. обавља техничке припреме за спровођење избора 
5 .одређује бирачка места
6. одређује број гласачких листића
7. одређује време гласања
8. потврђује листу кандидата
9. контролише рад бирачког одбора
10.утврђује резултате гласања у Синдикалној организацији и у року од три дана од завршеног  гласања  и доставља их Одбору Синдикалне организације и Управном одбору синдиката у претходном сазиву.
Комисија своје одлуке доноси  већином гласова од укупног броја својих чланова.

 

 

Члан  8

 

Бирачки одбор има три члана од којих је један председник и два заменика чланова.
Чланове Бирачког одбора и њихове заменике именује Изборна комисија.
Бирачки одбор спроводи гласање, обезбеђује правилност гласања, утврђује резултате гласања на гласачком месту и обавља друге послове одређене општим актима Синдиката.
Бирачки одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја својих чланова.

 

III. КАНДИДОВАЊЕ

 

Члан  9

 

Чланови Синдиката имају право да преко интерног гласила Синдиката или објављивањем на огласним таблама у Синдикалним организацијама буду благовремено обавештавани о изборима, времену и месту њиховог одржавања те другим догађајима значајним за изборе.
Одлука о одржавању избора мора јавно бити објављена најмање пет дана пре дана одређеног за одржавање кандидационих зборова за предлагање кандидата .

 

Члан  10

 

Кандидате за чланове Одбора Синдикалне организације предлажу  присутни чланови на синдикалном збору.

 

IV.  ИЗБОР ЧЛАНОВА ОДБОРА СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

 

Члан 11

 

Избор чланова Одбора Синдикалне организације врши се непосредно тајним гласањем, путем гласачких листића.
Број чланова Одбора Синдикалне организације треба да одражава сваки организациони део Предузећа са циљем заступљености  основне и осталих делатности или структура запослених у Синдикалној организацији.
Чланови Синдикалног одбора бирају се на основу кандидатуре у горе поменутим организационим целинама, Синдикалним подружницама као деловима Синдикалне организације или у Синдикалној организацији  као целини.

Члан 12

 

Редовне изборе за чланове Одбора Синдикалне организације расписује Скупштина Синдиката најкасније 30 дана пре истека мандата чланова изабраних у претходном мандату.
Одлуком о расписивању избора одређује се датум одржавања избора и, сагласно Статуту Синдиката, број чланова Скупштине који се бирају из сваке Синдикалне организације.
Одлика се објављује на огласним таблама Предузећа, у седиштима Синдикалних организација и Синдикалних подружница, најкасније у року од  пет дана од дана доношења.

Члан 13

 

Израду бирачког списка за подручје једне Синдикалне организације врши Комисија за израду бирачког списка састављена од три члана.
Чланови Комисије за израду бирачког списка могу бити предлагани и бирани у органе Синдиката.
Бирачки списак се саставља у оноликом броју примерака колико има бирачких места и садржи : редни број, презиме и име кандидата , датум рођења и назив организационог дела у коме је запослен.
Бирачки списак израђује се по азбучном реду почетног слова презимена кандидата и објављује на огласним таблама.

 

 

Члан 14

 

Кандидате за чланове Одбора Синдикалне организације утврђују чланови Синдиката на кандидационим зборовима у Синдикалној организацији.
Кандидатом за члана Синдикалног одбора сматра се сваки предложени кандидат који је добио већину гласова присутних на кандидационом збору.
Кандидациони збор се сматра јединственим у Синдикалној организацији и под условом да се одржава у територијално одвојеним или технолошки одвојеним целинама, односно подружницама.

 

Члан 15

 

Листа кандидата за избор чланова Одбора Синдикалне организације садржи најмање онолики број кандидата који се бира у Синдикални одбор.
Листа кандидата садржи:
- назив Јединствени Синдикат Телекома Србије као и податак да се избори спроводе за избор чланова Одбора Синдикалне организације
- назив Синдикалне организације 
- презиме и име кандидата, занимање и радно место на коме је распоређен
- дан одржавања избора
Редослед кандидата утвђује се према броју гласова које су добили при утврђивању кандидата.
Ако је више кандидата добило исти број гласова, њихово место на листи утврђује се по азбучном реду почетног слова презимена кандидата.

 

Члан  16

 

Листа кандидата доставља се на потврду  Изборној комисији најкасније три дана пре дана одређеног за одржавање избора.
У случају неправилности учињених у кандидационом поступку ,Комисија ће наложити отклањање утврђених недостатака.

 

Члан  17

 

Гласање за избор чланова Одбора Синдикалне организације врши се на бирачким местима у Синдикалним организацијама.
Бирачка места одређује Изборна комисија и именује Бирачки одбор за свако бирачко место.
Више изборних целина  може имати једно бирачко место.

 

Члан  18

 

Изборна комисија предаје Бирачком одбору изборни материјал који садржи потврђен бирачки списак , гласачке листиће, гласачке кутије и други потребан материјал.
Гласачки листић садржи: 
- назив Синдиката и податак да се избори спроводе за Одбор Синдикалне организације
- назив Синдикалне организације 
- презиме и име кандидата и назив радног места на коме је распоређен
- број чланова који се бирају
- напомену да се гласање врши заокружавањем редног броја испред имена кандидата те
број кандидата који се бира.
Гласачки листић оверава се печатом Синдикалне организације.
Име кандидата на гласачком листићу наводи се оним редом којим су наведени у потврђеној кандидатској листи.

Члан 19

 

Време гласања одређује Изборна комисија.
На бирачком месту на коме су сви чланови гласали пре истека одређеног времена гласање се одмах потом може закључити.
Чланови који нису у могућности да гласање обаве на дан одређеног за гласање могу гласати пре тог дана тако што се  гласачки листић ставља у неадресирани коверат и предаје Бирачком одбору.
Коверат са гласачким листићем заједно са списком чланова који су на тај начин гласали ставља се у запечаћени коверат који ће се отворити приликом утврђивања резултата избора.
Ако се за одређени број чланова не може у месту њиховог рада да одреди бирачко место, гласање се може извршити преко поште, на начин одређен у претходном ставу.

 

V.  УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА

 

Члан  20

 

Утврђивање резултата гласања на бирачком месту врши Бирачки одбор тако што саставља записник у који уноси: број чланова уписаних у бирачки списак, број чланова који су гласали, број добијених гласова за сваког кандидата, број неважећих и неупотребљених листића.
По завршеном утврђивању резултата гласања Бирачки одбор изборни материјал доставља у запечаћеном коверту Изборној комисији.
Изабраним кандидатима Изборна комисија издаје уверење о избору.

 

Члан  21


Резултате избора утврђује Изборна комисија на основу извештаја Бирачких одбора  у  деловима Синдикалне организације у којима су избори одржани.
По завршеном утврђивању резултата избора Изборна комисија објављује резултате избора и о резултатима обавештава Одбор Синдикалне организације, Централну изборну комисију и Управни одбор синдиката у претходном сазиву.

 

Члан  22

 

За чланове Одбора Синдикалне организације изабрани су кандидати који су добили највећи број гласова у односу на број који се бира (члан 68 статута).
Ако је два или више кандидата добило исти број гласова, изабран је кандидат чије је почетно слово презимена по азбучном реду испред презимена другог кандидата. 
Ако је два или више кандидата добило истовремено највећи број гласова, гласање ће се поновити између свих тих кандидата.

 

Члан  23

                                                   
Прву седницу Одбора Синдикалне организације сазива председник Одбора у претходном сазиву а у случају његове спречености члан Одбора кога он одреди или секретар Одбора. 
На првој седници  председник Изборне комисије подноси извештај о резултатима избора на којој се врши верификација мандата изабраних чланова.
Даном верификације мандата почиње мандат новим члановима Одбора Синдикалне организације.

 

 

VI. ИЗБОР ЧЛАНОВА СТАТУТАРНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА

 

Члан 24

 

Чланове Статутарног и Надзорног одбора предлажу чланови Одбора Синдикалне организације у саставу Регионалних одбора.
Коначан предлог чланова Статутарног и Надзорног одбора утврђује Регионални одбор, тајним гласањем, путем гласачких листића, већином гласова укупног броја својих чланова. 
Регионални одбор може одлучити да се о предлогу кандидата за члана Статутарног или Надзорног одбора одлучује јавним гласањем, дизањем руку.
Приликом предлагања кандидата за чланове Статутарног и Надзорног одбора потребно је, у циљу остварења функције ових органа Синдиката, водити рачуна о заступљености, пре свега, запослених из правне и економске струке

 

Члан 25

 

Чланови Статутарног и Надзорног одбора бирају се јавним гласањем, већином гласова укупног броја чланова Скупштине. 
Скупштина може одлучити да гласање буде тајно и спроведе путем гласачких листића.
Председник Статутарног и Надзорног одбора бирају се на конститутивним седницама ових Одбора, већином гласова укупног броја њихових чланова.

 VII. ИЗБОР ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ

Члан 26Избор чланова Скупштине врши се непосредно, тајним гласањем путем гласачких листића у одборима Синдикалних организација, а на основу члана 27 статута.
Одбор Синдикалне организације може одлучити да се о предлогу кандидата за члана Скупштине  одлучује јавним гласањем, дизањем руку
У случају престанка мандата члана , Управни одбор ће верификовати мандат новог члана чији мандат траје до истека мандата сазива .

 

 VIII. ДОПУНСКИ ИЗБОРИ

 

Члан 27

 

Допунски избори се расписују у случају када члану органа престане мандат, независно од разлога због којих је мандат престао.
Мандат члану престаје :
- престанком радног односа
- оставком
- опозивом или разрешењем
- престанком својства члана Синдиката.

 

Члан 28

 

Допунски избори за чланове Одбора Синдикалне организације расписује Одбор синдикалне организације за подручје организационе целине или Синдикалне подружнице из које је био члан коме је престао мандат.
Допунске изборе у Синдикалној организацији спроводи Бирачки одбор чији се чланови именују, по правилу, са подручја организационе целине или  Синдикалне подружнице из које се бира нови члан и Изборна комисија чије чланове именује Одбор синдикалне организације.
Правила понашања одређена овим Правилником за редовне изборе примењиваће се и у поступку допунских избора.

Члан 29

 

Допунске изборе за чланове Регионалног одбора расписује Регионални одбор а поступак избора спроводе органи у Синдикалној организацији из које се врши избор.
Допунски избори за чланове Регионалног одбора спроводе се у истом поступку одређеном за одржавање редовних избора.

Члан  30

 

Мандат члану Синдиката који је изабран уместо члана коме је престао мандат траје до истека времена на који је изабран члан коме је престао мандат.

 

 

 IX. ВАНРЕДНИ ИЗБОРИ

 

Члан 31

 

Ванредни избори могу се одржати :
- по одлуци Скупштине за чланове Скупштине, на предлог Управног одбора
- по одлуци Управно одбора за избор чланова других органа у Синдикату.
Ванредни избори за Скупштину одржаће се само у изизетним околностима које су од нарочитог значаја за даље функционисање Синдиката, а у другим органима, у случају поремећених односа који онемогућавају нормалан и квалитетан рад тих органа.

 

 

 

X.  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан  32

 

Тумачење одредаба овог Правилника даје  Управни одбор на образложени  предлог Статутарног одбора

 

Члан  33

 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.

                                                                                                       УПРАВНИ ОДБОР ЈСТС
                                                                                                             ПРЕДСЕДНIК


                                                                                                             Славољуб Кандић