СТАТУТ

 

 

 

На основу члана 28 Скупштина Јединственог Синдиката Телекома Србије, на свом заседању, одржаном дана   24.септембра  2013. године, у Ечки ,  доноси измене и допуне Статута

 

 

СТАТУТ
Јединственог Синдиката Телекома Србије

- Пречишћени текст -

 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

 

Јединствени Синдикат Телекома Србије (у даљем тексту: Синдикат) је самостална, нестраначка и интересна организација чланова, којa на начелима узајамности и солидарности остварује, унапређује и штити професионалне, економске, социјалне и друге интересе и права чланова, свим легалним и легитимним средствима синдикалног деловања.

 

Члан 2.


Синдикат је јединствена организација добровољно организованих чланова, запослених у Предузећу за телекомуникације  «Телеком Србија» а. д., запослених у предузећима чији је оснивач, власник и сувласник «Телеком Србија» а. д. и другим правним лицима сродних делатности, који прихватају овај Статут, о чему одлуку доноси Скупштина.
Односи у Синдикату се изграђују на принципима демократичности, избора и одлучивања, јавности рада, солидарности, ефикасности и одговорности чланова организованих у синдикалне организације.

 

Члан 3.

 

Назив Синдиката је: Јединствени Синдикат Телекома Србије, скраћени назив ЈСТС.
Седиште Синдиката је у Београду, у Улици Радивоја Кораћа 4/I.
Синдикат има својство правног лица, има свој печат и штамбиљ.
Печат је кружног облика, пречника 28 мм и садржи текст: Јединствени Синдикат Телекома Србије Београд, са амблемом у средини и редним бројем печата.
Изглед амблема чине стилизована почетна слова назива Синдиката. Зависно од тога који орган,  односно део Синдиката,  користи печат, поред текста из става 4. овог члана печат садржи и назив органа,  односно назив и седиште Синдикалне организације у чијој се употреби печат налази.
Текст печата исписан је на српском језику, ћириличним писмом.
Штамбиљ Синдиката је правоугаоног облика, димензија 6 x 2,5 цм и садржи текст:
Јединствени Синдикат Телекома Србије, а зависно од тога који га орган користи, штамбиљ садржи и назив
 органа и његово седиште.  Текст штамбиља исписан је на српском језику, ћириличним писмом.
Застава Синдиката је беле боје, димензија 150 x 75 цм. На средини заставе налази се амблем плаве боје,
 а изнад њега исписан је назив Синдиката.

 

 

 

Члан 4.

 

 Синдикат чине следеће синдикалне организације:

 • СО Дирекција предузећа

 • СО Београд

 • СО Панчево

 • СО Ваљево

 • СО Пожаревац

 • СО Смедерево

 • СО Шабац

 • СО Нови Сад

 • СО Зрењанин

 • СО Кикинда

 • СО Сомбор

 • СО Сремска Митровица

 • СО Суботица

 • СО Ниш

 • СО Пирот

 • СО Прокупље

 • СО Зајечар

 • СO Бор

 • СО Врање

 • СO Лесковац

 • СО Косовска Митровица

 • СО Грачаница

 • СО Краљево

 • СО Крушевац

 • СО Крагујевац

 • СО Јагодина

 • СО Чачак

 • СО Ужице

 

 

Члан 5.


Синдикат може добровољно да се удружује у савезе, уније и друге организационе облике са другим синдикатима  у земљи и иностранству, на начелима равноправности, узајамности и солидарности.
ЈСТС је чланица Конфедеренције Слободних синдиката и Union Global union-a.


Члан 6.

 

Синдикат има задатак да:
1. штити и унапређује материјални, социјални и друштвени положај чланова учешћем у доношењу закона, закључивањем Колективног уговора и учествовањем у органима управљања;
2. се залаже за обезбеђење заштите на раду и побољшавање услова живота и рада;
3. обезбеђује услове за одмор, опоравак и рекреацију ради спречавања умањења радне способности и наступања инвалидности запослених;
4. обезбеђује бесплатну радно-правну заштиту члановима Синдиката;
5. се залаже за организационо јачање синдикалних организација и органа Синдиката, стварањем повољнијих материјалних и кадровских услова за њихов рад и професионално оспособљавање за синдикални рад;
6. врши оспособљавање чланова за синдикални рад путем семинара, саветовања и других облика синдикалног усавршавања;
7. остварује и штити права запослених на учешће у управљању Предузећем;
8. остварује и штити права и интересе запослених у процесу својинске трансформације;
9. обезбеђује информисање чланства и јавности о својим одлукама, ставовима и активностима;
10. ствара услове за стално финансирање активности Синдиката и формирање штрајкачког Фонда, Фонда солидарности и других фондова из синдикалне чланарине и путем предузетништва, спонзорства, донаторства и других извора;
11. остварује међу синдикалну и међународну синдикалну сарадњу на начелима равноправности, узајамности и солидарности;
12. изграђује заједничку стратегију деловања и организује генерални штрајк;
13. управља имовином Синдиката;
14. унапређује  поштовање и заштиту свих права и слобода који проистичу из докумената УН и европских докумената ( међународних конвенција), како грђанска тако економско социјална права и слободе;
15. остварује и друга права из надлежности Синдиката.

 

 

Члан 7.

 


У остваривању заштите интереса и права чланова, Синдикат путем органа синдиката и синдикалних
организација користи средства и методе синдикалног деловања:
 - договор, споразумевање, сарадњу, удруживање, преговарање, критику, оспоравање, притисак, тражење
 оставке, опозив, искључење, организовање протестног скупа, организовање бојкота, организовање штрајка, организовање генералног штрајка и  друге методе синдикалног деловања.

 

 

 

II ОСНОВНА ПРАВА, ДУЖНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ ЧЛАНА СИНДИКАТА

 

Члан 8.

 

Учлањење у Синдикат се врши на основу слободно изражене воље и прихватања Статута Синдиката и  потписивањем приступнице.
Приступнице се чувају у Синдикалној организацији.
Члану Синдиката издаје се чланска карта чији садржај и облик утврђује Скупштина на предлог Управног  одбора Синдиката.
 Чланска карта је власништво Синдиката и није преносива. Чланску карту издаје Синдикална организација.
По иступању из чланства Синдиката, чланска карта се враћа Синдикату, односно Синдикалној организацији.
Члан Синдиката не може бити члан другог Синдиката.
Стицањем својства члана Синдиката, постаје се члан Фонда солидарности Синдиката.

 

Члан 9.


Члан Синдиката може бити сваки запослени у Предузећу за телекомуникације „Телеком Србија“ а. д. , запослени у предузећима  чији је оснивач, власник и сувласник „Телеком Србија“а. д. и запослени у другим правним лицима сродних делатности који има интерес да буде у синдикату.
Лицима са посебним овлашћењима и одговорностима док обављају те послове мирују права и обавезе члана Синдиката.
Члану који је на одслужењу војног рока мирују сва права и обавезе.
Члан синдиката коме је отказан Уговор о раду има право да остане у Синдикату до правоснажно окончаног судског спора о отказу.

 

 

 

 

Члан 10.


Основна права и дужности члана Синдиката су да:

 • остварује право на рад и зараду у складу са Колективним уговором,

 • учествује у доношењу ставова,закључака,одлука и аката Синдиката којима се обезбеђује његов

     материјални, социјални и друштвени положај и правна сигурност,

 • изражава своје интересе и учествује у активностима на припреми и закључивању Појединачног и Колективног уговора,

 • предлаже активности и коришћење средстава и метода синдикалног деловања ради остваривања

     заштите и интереса чланства,

 • остварује бесплатну правну заштиту ради заштите права на раду и по основу рада, на предлог или по  одлуци Одбора синдикалне организације,

 • учествује у образовању и оспособљавању за синдикалне активности,

 • остварује превенцију од радне инвалидности и рекреативни одмор,

 • буде информисан о активностима које се воде у Синдикату,

 • предлаже и бира чланове тела и органа Синдиката и у организације којима синдикат припада и буде у њих биран,

 • се придржава Статута синдиката,

 • плаћа чланарину

 

Члан 11.

 

Чланство у Синдикату престаје:
1. иступањем из Синдиката,
2. искључењем и
3. престанком радног односа у Предузећу за телекомуникације «Телеком Србија» а. д. или у предузећима чији је оснивач и сувласник «Телеком Србија» а. д. и другим правним лицима сродних делатности.


Члан 12.

 

Члан Синдиката може иступити из чланства Синдиката, давањем писмене изјаве. Изјава о иступу подноси се Синдикалној организацији чији је члан.
Даном давања писмене изјаве о иступању из Синдиката члану престају сва права и обавезе, а чланарину плаћа закључно са месецом у којем му престаје чланство.
Приликом иступања из Синдиката, члан је дужан да врати чланску карту, сву имовину Синдиката и новчана средства са којима је задужен.

 

Члан 13.

 

Члан се искључује из Синдиката због приступања другом Синдикату, теже повреде одредаба овог Статута којом  се наноси штета Синдикату, као и због неплаћања чланарине узастопно два месеца из неоправданих разлога.
Одлуку о искључењу из чланства доноси Одбор Синдикалне организације.
Сви органи могу да покрећу иницијативу за искључење из чланства који се доставља Статутарном одбору. Статутарни одбор расправља о степену грешке члана, даје мишљење уз образложење синдикалном одбору из које је члан. Коначну одлуку о искључењу ће донети Одбор Синдикалне организације.
Искључени члан  има право да у року од 15 дана од доношења Одлуке о искључењу поднесе жалбу вишем органу.
Искључени члан има право да у року од 15 дана од доношења Одлуке о искључењу поднесе жалбу првом вишем органу. 
Виши орган дужан је да Одлуку по жалби на Одлуку о искључењу, донесе на првој наредној седници  од  достављања жалбе.
Даном коначности одлуке о искључењу, члану престају сва права и обавезе утврђене овим Статутом.

 

 III  СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА

 

Члан 14.

 

Основни облик организовања чланства у Синдикату је Синдикална организација.
Синдикална организација има својство правног лица, има свој печат и штамбиљ.
Да би Синдикална организација била чланица Синдиката, неопходно је да има минимум 20 чланова.

 

Члан 15.


Синдикалну организацију оснивају чланови Синдиката по технолошком или територијалном принципу.
Сагласност за оснивање нове Синдикалне организације даје Управни одбор Синдиката.


Члан 16.


Ради потпуне и свестране активности чланова у синдикалним организацијама, као облици деловања могу се образовати синдикалне подружнице.
Синдикалне подружнице се формирају и делују у оквиру Синдикалне организације у зависности од процеса рада и територијалних специфичности, а могу се формирати и за одређене делатности.
Одлуку о формирању Синдикалне подружнице доноси Одбор Синдикалне организације.


Члан 17.

 
Синдикална подружница расправља и утврђује предлоге и мишљења о питањима о којима ставове и одлуке доноси одбор Синдикалне организације, информише чланство и остварује друге функције, у складу са Правилником о раду Синдикалне организације и Статутом Синдиката.
Синдикална подружница остварује права у расподели дела чланарине која припада Синдикалној организацији у складу са Правилником о раду Синдикалне организације.
Синдикална подружница бира Председника и секретара подружнице тајним гласањем  или јавним
изјашњавањем између више кандидата.
Правилником о раду Синдикалне организације ближе се утврђују критеријуми за формирање синдикалних подружница, њихове функције, задаци и начин деловања.

 

Члан 18.


Синдикална организација се ангажује на:
    1. остваривању и заштити права чланова која произилазе из рада и по основу рада,
    2. унапређивању услова рада, заштите на раду и примени Колективног уговора,
    3. заштити интереса чланова Синдиката у поступку статусних промена и својинске трансформације, технолошких, организационих и економских промена Предузећа,
    4. остваривању права радника за чијим је радом престала потреба и
    5. остваривању других права утврђених Правилником о раду, овим Статутом и Законом.
Синдикална организација заступа своје чланове у складу са одредбама овог Статута.


 

 

Члан 19.


Састанак Синдикалне организације је основни облик рада и одлучивања и одржава се по потреби, а најмање једанпут годишње.
Састанак Синдикалне организације може се одржати и по подружницама или на други начин у складу са Правилником о раду Синдикалне организације.
Синдикална организација одлуке доноси већином гласова присутних чланова, под условом да састанку присуствује више од половине укупног броја чланова.
Начин одлучивања из става 3. овог члана примењује се и за одлучивање у Синдикалној подружници.


Члан 20.


Синдикална организација одржава изборни састанак најмање једном у четири године и том приликом разматра рад у претходном периоду, доноси План рада, усваја Правилником о раду  Синдикалне организације, бира чланове Одбора и чланове Надзорног одбора Синдикалне организације, у складу са Статутом Синдиката.
Записник са изборног састанка доставља се Управном одбору најкасније 10 дана од дана одржавања састанка.


Члан 21.


Правилником о раду Синдикалне организације ближе се уређују критеријуми организованости, садржај и начин рада Синдикалне организације и начин одлучивања на састанцима Синдикалне организације и седницама Одбора.
Органи Синдикалне организације пуноправно одлучују ако седници присуствује најмање 2/3 чланова, а Одлука је донета ако се за њу изјасни више од 1/2 присутних чланова.
Правилник о раду Синдикалне организације који регулише ова питања не може бити у супротности са Статутом.

Члан 22.


Органи Синдикалне организације су:  Одбор и Надзорни одбор.
Одбор Синдикалне организације из својих редова бира председника Синдикалне организације, секретара и благајника Одбора Синдикалне организације, чланове скупштине Синдиката тајним гласањем или јавним изјашњавањем, између више кандидата.
Број чланова Одбора Синдикалне организације зависи од броја чланова те организације и броја синдикалних подружница, а не може бити мањи од пет чланова.
Уколико се број чланова Синдикалне организације смањи испод 20, мора функционисати само као Подружница а Управни одбор је обавезан да на првој наредној седници донесе одлуку о припајању одређеној синдикалној организацији.
Председници подружница су по функцији чланови Одбора Синдикалне организације.

Члан 23.


Председник Синдикалне организације:
1. представља и заступа Синдикалну организацију,
2. сазива седнице и усмерава активност Одбора Синдикалне организације на остваривању и заштити права чланова,
3. ангажује се и координира рад на реализацији ставова и одлука Синдикалне организације и Синдиката,
4. сарађује са органима Синдиката у име Синдикалне организације и Одбора Синдикалне организације,
5.  заступа интересе чланова,
6.  преговара са надлежним руководиоцима организационе целине Предузећа,
7.  потписује акта Синдикалне организације,
8.  информише Одбор Синдикалне организације о активностима које води и обавља,
9. обавља и друге послове у складу са Статутом Синдиката и правилима Синдикалне организације и
1о. председник Синдикалне организације о свом раду подноси годишњи Извештај о раду и Извештај о материјално финансијском пословању Одбору Синдикалне организације.
Председника Синдикалне организације у његовом одсуству замењује секретар.


Члан 24.


Одбор Синдикалне организације својом Одлуком регулише број чланова и састав Одбора, избор Председника, чланова скупштине Синдиката.
Седнице Одбора Синдикалне организације заказује Председник по потреби, а најмање једном у три месеца.
Седница се мора сазвати ако то захтева 1/3 чланова Синдикалне организације, 1/3 чланова Одбора Синдикалне организације, Синдикална подружница или виши орган у року од 10 дана од дана подношења захтева.
Одбор Синдикалне организације:

 • штити радна и социјална права запослених,

 • заузима ставове и доноси одлуке о питањима из делокруга рада Синдикалне организације, прати и ангажује се на њиховој реализацији,

 • координира активност синдикалних подружница,

 • покреће иницијативе и даје предлоге органима Синдиката и спроводи њихове одлуке,

 • ангажује се у акцијама и спроводи одлуке које воде органи Синдиката,

 • спроводи Одлуку о организовању и ступању у штрајк и

 • гласа о поверењу Председнику Синдикалне организације, најмање једном у години дана, приликом разматрања Извештаја о раду и материјално-финансијског извештаја.

Одбор Синдикалне организације доноси Програм рада и финансијски план и о свом раду подноси годишњи извештај Синдикалној организацији.

 

                                                                                   Члан 25.


Надзорни одбор Синдикалне организације врши надзор материјално-финансијског пословања Синдикалне организације.
Надзорни одбор је самосталан у свом раду и одговара Синдикалној организацији.
Начин и делокруг рада Надзорног одбора утврђује се Правилником о раду Синдикалне организације и овим Статутом.IV ОРГАНИ И ТЕЛА СИНДИКАТА

 

 

Члан 26.

 

Органи Синдиката су:

 • Скупштина Синдиката (у даљем тексту: Скупштина),

 • Управни одбор

 • Проширени Управни одбор,

 • Регионални одбори Синдиката, и то: РО «Београд», РО «Север», РО «Центар» и РО «Југ» (у даљем тексту: Регионални одбор),

 • Надзорни одбор Синдиката (у даљем тексту: Надзорни одбор) и

 • Статутарни одбор Синдиката (у даљем тексту: Статутарни одбор).

 

СКУПШТИНАЧлан 27.


Скупштина је највиши орган Синдиката.
Скупштина има променљив број чланова у зависности од броја синдикалних организација и броја чланова у њима.
Скупштину чине:

 • Председник Синдиката,

 • Председник Скупштине и

 • чланови Скупштине изабрани у синдикалним организацијама који су прошли изборни процес и то:

            -  до 60 чланова Синдикалне организације, члан Скупштине је само Председник Синдикалне организације,
            - до 140 чланова Синдикалне организације, бира се 1 (један) члан Скупштине и
            - на сваких започетих 100 чланова Синдикалне организације, бира се још по један члан Скупштине.
Скупштина се сазива у редовном и ванредном заседању.


Члан 28.


Скупштина Синдиката, обавља следеће послове:

 • верификује мандате члановима Скупштине,

 • усваја Програм и Финансијски план Синдиката,

 • усваја Статут, одлучује о изменама и допунама Статута и даје тумачење његових одредаба,

 • бира председника Скупштине (од чланова Скупштине) и доноси одлуку о разрешењу истог,

 • доноси општа акта Синдиката чије доношење овим Статутом није пренето у надлежност других органа Синдиката,

 • доноси стратегију деловања и учешћа синдиката у остваривања права запослених,

 • доноси Одлуку о удруживању Синдиката са другим синдикатима и асоцијацијама Синдиката на ширем Републичком нивоу, међународним и државним асоцијацијама радника,

 • усваја Извештај о раду Управног одбора,

 • усваја Извештај о материјално-финансијском пословању Управног одбора,

 • доноси Одлуку о организовању и престанку рада синдикалних организација,

 • доноси Одлуку о расписивању избора у Синдикату,

 • доноси Одлуку о избору, опозиву или разрешењу Председника Синдиката,

 • доноси Одлуку о избору, опозиву и разрешењу чланова Статутарног и Надзорног одбора и других органа или радних тела које формира,

 • доноси Пословник о раду Скупштине ,

 • доноси предлог о избору и разрешењу члана Надзорног одбора Предузећа и

 • одлучује о другим питањима и пословима која произилазе из овлашћења Скупштине као највишег органа Синдиката.

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

 

Члан 29.


Председник скупштине бира Скупштина из својих редова. Предлог за избор на ову функцију, може дати сваки члан, синдикална организација као и орган синдиката. Предложени кандидат се мора на изборној скупштини писмено или усмено (јавно) изјаснити о прихватању кандидатуре.
Да би био изабран, председник Скупштине, мора да добије поверење, односно да за њега гласа више од половине чланова скупштине тајним изјашњавањем.
Мандат председника Скупштине траје 4 (четири) године и исти се може поновити.
Дужности председника Скупштине су да :

 • Сазива и руководи радом скупштине,

 • Стара се за спровођење одлука скупштине, води рачуна о бројном стању  чланова скупштине путем органа синдиката,

 • Предлаже чланове Изборне комисије,

 • Информише чланове скупштине о покренутим питањима и реализованим одлукама између два заседања,

 • Учествује у раду Управног одбора (и има право да гласа по свим питањима),

 • Потписује финансијске налоге у одсуству Председника синдиката,

 • Врши функцију заменика председника синдиката у његовој одсутности као овлашћено лице за представљање и заступање,

 • Предлаже Изборну комисију за избор председника синдиката,

 

Члан 30.

 

За време обављања функције, председник Скупштине може бити ослобођен рада на радом месту и бити сво време ангажован на раду у Синдикату, ако је тако дефинисано Уговором о условима за рад репрезентативних синдиката, између Синдиката и послодавца.
Накнаду зараде за време рада остварује у складу са Колективним уговором, са правом на корекцију зараде.
У оправданом одсуству, председника привремено мења члан Управног одбора ког Управни одбор одреди

 

 

Члан 31.


У случају да Скупштина не усвоји Извештај о раду или Извештај о материјално-финансијском пословању Управног одбора, сматраће се да је Управни одбор заједно са председником Синдиката и председником Скупштине разрешен дужности.
У том случају председник Скупштине предлаже допуну дневног реда тачком о расписивању избора за чланове Управног одбора који се морају одржати најкасније у року од 30 дана. Председник Скупштине и председник Синдиката врше дужности  до избора нових.
Разрешени чланови Управног одбора заједно са председником Синдиката и председником Скупштине не могу бити поново бирани у Управни одбор.

 

Члан 32.

 

 Скупштина заседа по потреби, а најмање једанпут годишње. 
Одлуку о редовном сазиву Скупштине доноси њен председник на предлог Управног одбора  најмање 15 дана пре одржавања заседања.
Ванредна заседања Скупштине заказује њен председник на иницијативу:

 • Управног одбора,

 • најмање 1/3 од укупног броја синдикалних организација,

 • једног Регионалног одбора,

 • Статутарног одбора и

 • Надзорног одбора.

Ванредно заседање Скупштине председник је дужан да сазове најкасније 10 дана, од дана подношења иницијативе.

 

Члан 33.


Скупштина пуноважно одлучује ако је присутно најмање 2/3 чланова, а одлуке Скупштине су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних чланова Скупштине.
 Одлука је важећа уколико добије већину гласова ,,ЗА” у односу на гласове ,,ПРОТИВ“ и ,,УЗДРЖАНИ“.

 

 

УПРАВНИ ОДБОР


Члан 34.

 

Управни одбор Синдиката је колективни орган руковођења између две Скупштине. Може доносити одлуке и заузимати ставове из надлежности Скупштине али је дужан да Скупштину информише на првој седници  о донетим одлукама. Управни одбор има променљив број чланова у зависаности од броја чланова регија.
Управни одбор чине:

 • Председник Синдиката,

 • Заменик председника синдиката,

 • до 500 чланова регије председници регија,

 • на сваких следећих започетих 500 чланова  регије, бира се још по један члан.

 

Члан 35.
 

Мандат члана Управног одбора траје 4 (четири) године.
У случају престанка чланства у Синдикату новом изабраном члану Управног одбора мандат траје до првих избора у Синдикату.


Члан 36.


Седнице Управног одбора одржавају се по потреби, а најмање једном у два месеца.
Седнице Управног одбора сазива и дневни ред предлаже Председник Одбора, а у отсутностизаменик председника синдиката.
Управни одбор пуноправно одлучује ако је присутно више од 2/3 његових чланова, а Одлука је важећа ако се „ЗА“  изјасни већина присутних. У случају да седници присуствују 4 (четири) члана и да приликом гласања не може да се донесе Одлука, глас Председника Управног одбора важи два гласа.

 


Члан 37.


    Управни одбор Синдиката обавља следеће послове:

 • извршава и спроводи одлуке Скупштине Синдиката,

 • предлаже седницу Скупштине и предлаже дневни ред Скупштине, Управног одбора и Проширеног Управног одбора,

 • предлаже опште акте Синдиката,

 • предлаже Одлуку о приступању Синдиката, удруживању и сарадњи са другим синдикатима и удружењима радника других држава и међународним синдикатима,

 • врши улогу преговарачког тима и предлаже Одлуку о закључењу Колективног уговора и других уговора са послодавцем,

 • предлаже стратегију деловања и учешћа Синдиката у остваривању права запослених,

 • учествује у поступку израде и доношења општих аката послодавца који се односе на радно-правни и материјално-правни статус запослених,

 • предлаже Одлуку о организовању и престанку рада синдикалних организација,

 • предлаже коначну Одлуку о ступању у штрајк, одређује начин на који се штрајк спроводи, организује штрајк и доноси Одлуку о престанку штрајка,

 • даје предлоге и мишљења на решења послодавца о одређивању минимума процеса рада за време штрајка запослених,

 • подноси предлоге и даје иницијативе и мишљења у поступку израде, односно доношења законских и под законских прописа из области телекомуникација, организације Предузећа, радно-правних односа и других области од интереса за запослене,

 • образује сталне или повремене комисије или друга радна тела, одређује њихов број чланова, именује њихове чланове са територија регија, именује чланове Управног одбора за координацију њиховог рада и подноси извештај Проширеном управном одбору,

 •  именује чланове и заменике чланова радних тела и комисија при предузећу.

 • предлаже Одлуку о издавању информативног гласила Синдиката и другим питањима издавачке делатности, именује Главног уредника и чланове издавачког савета,

 • израђује Извештај о раду и  Извештај о материјалном пословању и подноси их на усвајање Скупштини Синдиката,

 • заступа интересе Синдиката,

 • организује акције солидарности,

 • бира секретара синдиката,

 • доноси правилник о раду и материјално финансијском пословању синдиката,

 • доноси одлуку о расподели новчаних и материјалних средстава,

 • доноси одлуку о накнадама у синдикату,

 • стара се о материјално финасијском пословању и спроводи одлуке скупштине о ангажовању финансијских средстава,

 • доноси и спроводи одлуку о реализацији међународних активности и

 • врши и друге послове у оквиру овлашћења од стране Скупштине, овог Статута и других аката Синдиката.

 

 

ПРОШИРЕНИ УПРАВНИ ОДБОР

 

Члан 38.

 

Проширени Управни одбор чине:

 • чланови Управног одбора и

 • председници синдикалних организацијаЧлан 39.

 

Мандат члана Проширеног Управног одбора траје 4 (четири) године.
У случају престанка чланства у Синдикату новом изабраном члану Проширеног Управног одбора, мандат траје до првих избора у Синдикату.

 

Члан 40.

 

Седнице Проширеног Управног одбора одржавају се најмање једном у шест месеци.
Седнице Проширеног Управног одбора сазива и предлаже дневни ред Управни одбор.
 Седницама руководи председник Одбора, а у одсутности заменик председника  Синдиката.
Проширени Управни одбор пуноправно одлучује ако је присутно више од 2/3 његових чланова, а Одлука је важећа ако се ,,ЗА“ изјасни већина присутних.


Члан 41.


Проширени Управни одбор, обавља следеће послове:

 • доноси и спроводи стратегију деловања и учешћа Синдиката у остваривању права запослених,

 • спроводи Одлуку о организовању и престанку рада Синдикалних организација,

 • доноси и спроводи коначну Одлуку о ступању у штрајк, одређује начин на који се штрајк спроводи, организује штрајк и доноси Одлуку о престанку штрајка,

 • доноси Одлуку о закључењу Колективног уговора, Уговора о условима за рад репрезентативних синдиката  и других уговора са послодавцем,

 • именује чланове Фонда солидарности на предлог регионалних одбора,

 • доноси и спроводи Одлуку о издавању информативног гласила Синдиката и другим питањима издавачке делатности, именује Главног уредника и чланове издавачког савета,

 • предлаже начине за стицање материјалних добара,

 • организује акције солидарности.

 

ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАТА


Члан 42.


Председник Синдиката је истовремено Председник Управног одбора и Проширеног Управног одбора.
Председника Синдиката бира Скупштина из редова својих чланова, на период од 4 (четири) године.
Председник Синдиката бира се тајним гласањем, од предложених  кандидата. 
Кандидате за председника Синдиката може предложити сваки регионални одбор.
Сваки предложени кандидат се мора писано или јавно изјаснити о кандидатури.

 

Члан 43.

 

За време обављања функције, председник Синдиката се ослобађа обавезе рада на свом радном месту и пуно радно време ради у Синдикату.
Зараду за време рада у Синдикату председник остварује у складу са Колективним уговором, са правом на корекцију зараде.
О избору и престанку рада председника Синдиката на радном месту, обавештава се послодавац одмах по ступању, односно престанку функције, писменим путем.


Члан 44.


Избор председника Синдиката врши се тајним гласањем, путем гласачких листића.
Гласачки листићи морају бити истоветни у облику, садржају и боји оверени печатом Управног одбора Синдиката и потписом председника Скупштине.
Кандидати на гласачком листићу наводе се редоследом утврђеним у листи кандидата, по азбучном реду презимена кандидата.
Испред имена сваког од предложених кандидата уписује се редни број.
Име кандидата који изјави да не прихвата кандидатуру за Председника не уноси се у гласачки листић и о њему се не изјашњава.

 

Члан 45.

 
Гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена кандидата.
Гласа се само за једног од кандидата чија су имена наведена на гласачком листићу.
Гласањем за избор Председника руководи Изборна комисија од пет чланова коју именује Скупштина,  јавним гласањем.


Члан 46.


За председника Синдиката изабран је кандидат који је добио више од половине гласова укупног броја чланова Скупштине.
Ако ни један од предложених кандидата није добио већину из става 1. овог члана, гласање ће се поновити између два кандидата која су освојила највећи број гласова у првом кругу гласања.
Ако је два или више кандидата добило исти и истовремено највећи број гласова, гласање ће се поновити између свих тих кандидата.
У другом кругу изабран је кандидат који добије највећи број гласова чланова Скупштине.
Ако у поновљеном гласању два кандидата добију исти број гласова, за Председника је изабран кандидат чије почетно слово презимена према азбучном реду долази прво.
Ако је у поступку избора предложен само један кандидат, кандидат је изабран ако задовољи услове из става 1. овог члана.

 

Члан 47.


Неважећим гласачким листићем сматра се:

 • непопуњени листић,

 • гласачки листић који је тако попуњен да се са сигурношћу не може утврдити за кога је члан Скупштине гласао и

 • гласачки листић на коме је заокружено више редних бројева испред имена кандидата, од броја који се бира.

Члан 48.

 


Председник Синдиката( Управног одбора и Проширеног Управног) одбора дужан је да седнице сазове на захтев:

 • најмање 1/3 чланова Управног одбора,

 • најмање 1 (једног) Регионалног одбора,

 • најмање 10 (десет) синдикалних организација,

 • Статутарног одбора и

 • Надзорног одбора.

Писани захтев за сазивање седнице обавезно садржи питање и образложење питања о којима ће се на седници расправљати.
Седницу Управног одбора или Проширеног Управног одбора Председник је дужан да сазове најкасније у року 8 дана од дана подношења захтева.

 

Члан 49.


Председник представља и заступа Синдикат, руководи седницом Управног одбора и Проширеног Управног одбора и одговоран је за спровођење одлука, ставова и закључака Управног одбора и Проширеног Управног одбора,  те укупне политике Синдиката.
За свој рад Председник одговара Скупштини Синдиката и Управном одбору.
У одсуству Председника, замењује га заменик председника Синдиката.

 

Члан 50.


Председник Синдиката има следећа права и дужности:

 • разматра питања из надлежности Управног одбора и Проширеног Управног одбора, припрема предлоге одлука, ставова и других аката које доноси Управни одбор и Проширени Управни одбор,

 • стара се о реализацији и поштовању програмских опредељења Синдиката,

 • спроводи одлуке, закључке и ставове усвојене на Скупштини, Управном одбору и Проширеном Управном одбору,

 • у име Синдиката потписује Колективни уговор, и друге акте за које га овласти Управни одбор,

 • координира рад на усаглашавању ставова и доношењуодлука и  закључака Управног одбора, Проширеног Управног одбора ,синдикалних организација и регионалних одбора,

 • представља Синдикат у односима и контактима са синдикатима на републичком и међународном нивоу,

 • представља Синдикат у односима и контактима са Владом РС, надлежним министарствима, другим институцијама и организацијама у циљу остваривања заједничких интереса својих чланова,

 • представља Синдикат и заступа интересе чланства у односима и преговорима са послодавцем,

 • стара се о материјално-финансијском пословању, фондовима и имовини Синдиката,

 • овлашћен је да у име Синдиката информише јавност путем медија о заузетим ставовима Управног одбора и других органа Синдиката о актуелним питањима од интереса за чланство,

 • у име Управног одбора подноси извештај Скупштини о раду Управног одбора и материјално-финансијском пословању у претходном временском периоду,

 • предлаже Управном одбору лице које ће обављати послове секретара  синдиката и друге послове од интереса за чланство Синдиката

 

 

 

РЕГИОНАЛНИ ОДБОР

 

Члан 51.

 

У циљу координирања заједничких интереса синдикалних организација са одређене територије или технолошког процеса рада у Синдикату образују се регионални одбори.
Регионални одбор је орган Синдиката у коме се обједињују интереси Синдикалних организација, заузимају ставови по актуелним питањима о којима расправљају Скупштина и Управни одбор, дају иницијативе, предлажу решења одређених проблема и извршавају други послови утврђени овим Статутом, а без права на Одлуку на отцепљење, чиме се стиче субјективитет и постојеће чланство.

 

Члан 52.

 

Регионални одбор чине председник Регионалног одбора, председници синдикалних организација и изабрани чланови Управног одбора.
Мандат члана регионалног одбора траје 4 (четири) године.

 

Члан 53.
 

Седницама регионалног одбора председава и руководи Председник Регионалног одбора.
Председника  Регионалног одбора бирају чланови Скупштине из својих редова са те Регије.
Председник се бира тајним гласањем између кандидата, над просечном већином укупног броја чланова из претходног става.
 Уколико у првом кругу нема изабраног кандидата, изабран је онај кандидат који је у другом кругу добио просту већину. Резултат избора за Председника утврђује Изборна комисија састављена од 3 члана Одбора.
Мандат Председника Регионалног одбора траје 4 (четири) године.
Опозив Председника Регионалног одбора врши се над просечном већином  гласова у поступку као и приликом избора.
Предлог о опозиву или о поверењу председнику Регионалног одбора може покренути 1/3 чланова Регионалног одбора или најмање 2 (две) Синдикалне организације у свом саставу. У оваквим ситуацијама, председник Регионалног одбора је обавезан да сазове седницу у року од 8 радних дана од дана достављања предлога и уради припремне радње за гласање о поверењу односно опозиву.  Одлука о Опозиву или о поверењу  председника Регионалног одбора донета је, ако се за њу изјасни више од ½ гласова у поступку као и приликом избора на функцију председника Регионалног одбора. Уколико председник Регионалног одбора одбије да сазове седницу, сматраће се да је изневерио поверење оних које представља, те ће бити аутоматски разрешен. Такође су истоветни поступак и резултати уколико Регионални одбор не усвоји годишњи извештај о раду и материјално-финансијском пословању председника Регионалног одбора. У таквој ситуацији, председник Синдикалне организације која броји највише чланова, привремено преузима председавање и организацију рада Регионалног одбора, до избора новог и доноси предлог одлуке о избору новог председника Регионалног одбора у року од 8 радних дана. Истовремено, привремени председавајући Регионалног одбора, писменим путем обавештава Председника Скупштине и чланове Управног одбора о  насталој ситуацији као и о постигнутим изборним резултатима.                                                         

 

Члан 54.

 

Седнице Регионалног одбора одржавају се по потреби, најмање једном у три месеца. 
Седницама Регионалног Одбора обавезно присуствују лица наведена у члану 51. овог Статута, а у случају њихове спречености замениће их чланови Одбора Синдикалне Организације које они одреде. 
Седнице Регионалног одбора сазива Председник, а у његовом одсуству члан Одбора кога он одреди.
Председник је дужан да сазове седницу на захтев најмање 1/3 чланова Регионалног одбора, председника Управног одбора или најмање једног Одбора Синдикалне организације у свом саставу, најкасније у року од 8 дана од подношења захтева.
Регионални одбор пуноправно одлучује ако је присутно више од 2/3 његових чланова, Одлука је важећа ако се за њу изјасни већина присутних (пондерисаним гласовима).
Глас Председника и  изабраних чланова Управног одбора  су  урачунати у пондерисаним гласовима Синдикалне организације из које потичу.

 

Члан 55.

 

Председник Регионалног одбора:

 • спроводи одлуке, закључке и ставове Скупштине, Управног одбора и Регионалног одбора,

 • остварује контакте са представницима послодавца на подручју или процесу рада за који је формиран,

 • координира рад председника Одбора синдикалних организација у саставу Регионалног одбора,

 • обавља и друге послове и задатке по налогу Управног одбора,

 • координира рад између Управног одбора и синдикалних организација са своје Регије,

 • присуствује састанцима синдикалних организација на својој Регији, прати и помаже њихов рад,

 • спроводи програм активности Синдиката на својој Регији,

 • спроводи одлуке Управног одбора на својој Регији,

 • извршава налоге председника Синдиката, а све у циљу реализације зацртаних планских циљева Синдиката,

 • редовно упознаје чланове Регионалног одбора са текстом записника са седница Управног одбора,

 • подноси годишњи извештај о раду и материјално-финансијском пословању Одбора,

 • заступа ставове и одлуке регионалног одбора пред Управним одбором и Скупштином.

Председник Регионалног одбора је по функцији члан Управног одбора.

 


Члан 56.


За време обављања своје функције, председник Регионалног одбора се ослобађа обавезе обављања послова свог радног места, под условом да је то одређено Уговором између пословодства и Синдиката.
Зараду за време рада у Синдикату председник Регионалног одбора остварује у складу са Колективним уговором, са правом на корекцију зараде.
За свој рад Председник је одговоран Управном одбору и синдикалним организацијама у свом саставу.

 

Члан 57.

 

Регионални одбор има следећа права и дужности:

 • да извршава одлуке Скупштине и Управног одбора,

 • да изражава интересе и усаглашава ставове синдикалних организација у свом саставу,

 • да разматра нацрт Статута и даје своје предлоге и мишљења на утврђени нацрт,

 • да разматра и друге опште акте које доносе органи Синдиката и даје своје предлоге и мишљења,

 • да подноси предлоге за доношење или измену општих и појединачних аката донетих од стране Скупштине и Управног одбора,

 • да прати примену појединачног Колективног уговора,

 • да оцењује рад Управног одбора и других органа у ком правцу даје своје предлоге и подноси иницијативе,

 • да покреће иницијативу за организовање нових или распуштање постојећих синдикалних организација у свом саставу,

 • да бира чланове Управног одбора  из редова чланова скупштине са те регије   водећи рачуна о територијалном,  технолошком и бројном стању чланства на изборној  седници регије,

 • да подноси предлоге за избор и разрешење председника Управног одбора,

 • да предлаже кандидате за председника синдиката,

 •  да предлаже чланове Управног одбора Фонда солидарности и  

 • да врши и друге послове у оквиру права и дужности одређених овим Статутом,одлукама Управног одбора и другим општим актима.

За свој рад Регионални одбор одговоран је Управном одбору и синдикалним организацијама у свом саставу.

 

Члан 58.

 

На седницама Регионалног одбора одлучивање прате пондерисани гласови, који осликавају заступљеност синдикалних организација у Скупштини Синдиката.

 

 

СЕКРЕТАР СИНДИКАТА

Члан  59.


Секретар Синдиката организује рад и извршава одлуке, закључке и друга акта Управног одбора и Проширеног Управног одбора,као и друге послове по овлашћењу председника Синдиката односно председника Скупштине.
Секретар је одговоран за спровођење и извршавање аката Управног одбора и Проширеног Управног одбора, као и за рад Стручне службе Синдиката.
Секретар организује рад Стручне службе која за потребе Синдиката обавља стручно - административне и техничке послове.
За свој рад секретар је одговоран  Управном одбору и председнику Синдиката.

Члан 60.


Секретара синдиката именује Управни одбор на предлог Председника, већином гласова укупног броја својих чланова.
Секретар се бира тајним гласањем на период за који се бира председник Синдиката. 
Ако предложени кандидат не буде изабран за секретара, Председник ће предложити друго лице.
Секретар не мора да буде члан скупштине. Уколико је изабран из редова чланова скупштине задржава сва права члана скупштине.

 

Члан 61.


За време обављања функције, секретар се ослобађа обавезе рада на свом радном месту и пуно радно време ради у Синдикату.
Зараду за време рада у Синдикату секретар остварује у складу са Колективним уговором са правом на корекцију зараде.
О избору, односно престанку рада секретара на радном месту, обавештава се послодавац одмах по ступању, односно престанку функције, писменим путем.

 


НАДЗОРНИ  ОДБОР


Члан 62.


Надзорни одбор врши надзор у домену материјално-финансијског пословања, располагања и управљања имовином Синдиката, указује на неправилности и предлаже мере за рационално коришћење средстава у циљу очувања вредности имовине Синдиката.
О утврђеном стању Надзорни одбор подноси писани извештај Управном одбору и члановима  Скупштине.
У свом раду Надзорни одбор може ангажовати стручна лица контролне и финансијске функције из стручних служби Предузећа и ван Предузећа.

 

Члан 63.


Чланове Надзорног одбора бира Скупштина из редова својих чланова.
Надзорни одбор броји 5 (пет) чланова, који на првој својој седници бирају Председника Надзорног одбора.
Чланове Одбора предлажу Регионални одбори, водећи рачуна да у њему буду заступљени, пре свега, запослени економске струке, а затим правне и техничке струке.
Избор чланова и Председника Одбора врши се на начин и у поступку одређеним овим Статутом за Статутарни одбор.
Чланови Надзорног одбора су по правилу 2 (два) са РО «Београд», а по 1 (један) са РО «Север», РО «Централна Србија» и РО «Југ», који не могу бити истовремено чланови Управног одбора или Статутарног одбора.

 

СТАТУТАРНИ ОДБОР


Члан 64.


Статутарни одбор прати примену Статута и даје мишљења за примену одредаба Статута и врши тумачење одредби на и између два заседања Скупштине.
Статутарни одбор даје мишљење о писмено поднетом предлогу за измену или допуну Статута.
Статутарни одбор може дати и сопствени предлог Скупштини за измену, допуну Статута или за доношење новог Статута.
Писани предлози за измене, допуне или за доношење новог Статута се достављају Статутарном одбору који је дужан да их размотри у року од 30 дана од дана приспећа. О заузетом ставу Статутарни одбор извештава Управни одбор и чланове Скупштине.
Статутарни одбор предлаже доношење аката Синдиката, а на захтев Управног одбора и израђује нацрт ових аката.
Статутарни одбор даје мишљење уз образложење о предлогу за искључење члана и разрешење носилаца функција из Синдиката.


Члан 65.


Чланове Статутарног одбора бира Скупштина из својих редова.
Статутарни одбор броји 5 (пет) чланова, који на првој својој седници бирају Председника Статутарног одбора.
Чланове Одбора предлажу Регионални одбори, водећи рачуна да у њему буду заступљени, пре свега, запослени  правне струке, а затим економске и техничке струке.
Избор чланова и Председника одбора врши се на начин и у поступку одређеним овим Статутом за Статутарни одбор.
Чланови Статутарног одбора су по правилу 2 (два) са РО «Београд», а по 1 (један) са РО «Север», РО «Централна Србија» и РО «Југ», који не могу бити истовремено чланови Управног одбора или Надзорног одбора.

 

V ИЗБОРНИ ПРИНЦИПИ


Члан 66.


Сви органи и носиоци функција у Синдикату су изборни.
Органи Синдиката, својим одлукама утврђују број чланова и структуру својих радних тела и комисија.
За чланове органа и носиоце функција предлажу се чланови који су показали најбоље резултате у раду и у активностима Синдиката, који уживају углед и поверење чланства.
Евидентирање и предлагање кандидата за чланове органа и носиоце функција у Синдикату врши се јавно у синдикалним организацијама и органима Синдиката.
Председник синдиката и председник регионалног одбора не могу да се бирају из исте синдикалне организације.


Члан 67.


Листу кандидата утврђује чланство или орган Синдиката за чији се избор утврђује листа.
Листа кандидата утврђује се по азбучном реду презимена кандидата.
Сваки предложени кандидат дужан је да се изјасни о прихватању кандидатуре, чиме стиче право да буде на листи кандидата. Избор чланова органа и носилаца функција у синдикалним организацијама, осталих чланова органа и носилаца функција у Синдикату, врши се искључиво тајним гласањем, предлагањем већег броја кандидата од броја који се бира. 

      
Члан 68.


У Синдикалној организацији изабран је онај кандидат који добије највећи број гласова чланова који су изашли на изборе, ако је на изборе изашло више од 1/2 чланова.
Избори у Синдикалној организацији се понављају уколико у првом кругу није гласало више од 1/2 чланова Синдикалне организације. У другом кругу изабрани су они кандидати који добију највећи број гласова, без обзира на број чланова који су изашли на изборе.
Избори у Синдикалним организацијама се одвијају по правилима које доносе Синдикалне организације, а које нису у супротности са овим Статутом.
Када два кандидата добију исти број гласова, изабран је кандидат чије је презиме прво на листи.


Члан 69.


У органе Синдиката и на функције изабран је онај кандидат који добије више од 1/2 гласова укупног броја чланова органа.
У другом кругу изабрани су они кандидати који добију највећи број гласова.
Када два кандидата добију исти број гласова, изабран је кандидат чије је презиме прво на листи.
     

Члан 70.


На конститутивном састанку одбор Синдикалне организације из својих редова, од најмање два кандидата, тајним гласањем, бира Председника Синдикалне организације, секретара и благајника  у складу са изборним принципима утврђеним овим Статутом.
      

 

Члан 71.


Неважећи гласачки листић је:

 • гласачки листић из кога се поуздано не може утврдити за кога је гласано,

 • прецртан гласачки листић,

 • празан гласачки листић и

 • гласачки листић на коме је заокружено више кандидата од броја који се бира.

 

Члан 72.


У случају престанка чланства у органу, односно функције у току мандата, ново изабраним члановима органа и носиоцима функција, мандат траје до редовних избора.

        

 

Члан 73.


Носиоцима функција у Синдикату и представницима у другим асоцијацијама функција престаје:
1.   престанком чланства у Синдикату,
2.   престанком чланства у органу Синдиката,
3.   престанком радног односа,
4.   давањем оставке,
5.   опозивом,
6.   разрешењем и
7.   искључењем из Синдиката.

 

Члан 74.


Чланство у органу Синдиката престаје због:
1.   престанка чланства у Синдикату,
2.   престанка радног односа,
3.   давања оставке,
4.   опозива,
5.   разрешења,
6.   искључења из Синдиката и
7.   Не присуствовања из неоправданих разлога седницама органа, најмање три седнице узастопно.

         
Члан 75.


Опозив носиоца функције или члана органа Синдиката врши се у следећим случајевима:
1. због деловања супротно Статуту,
2. због деловања супротно интересима Синдиката са страначких позиција,
3. због непоштовања и неизвршавања одлука органа и тела Синдиката,
4. због учествовања у активностима на разбијању Синдиката или подстицања такве активности
5. због наношења штете Синдикату.
Опозив врши чланство Синдикалне организације, односно орган који је извршио избор.
        

Члан 76.

 

Разрешење носилаца функција и чланова органа Синдиката врши се у случају неспособности или немогућности обављања функције (болест, обављање друге функције и сл.).
Предлог за разрешење може дати сваки члан органа. Предлог се упућује Статутарном одбору који доставља мишљење са образложењем, синдикалној организацији из које је члан органа делегиран.
Одлуком о разрешењу именује се вршилац дужности из редова чланова органа који је дужан да у року од 30 дана изврши избор носиоца функције.

       

Члан 77.


Носиоци функција и чланови органа у Синдикату подносе оставку органу или организацији која их је изабрала. Одлуком о прихватању оставке, именује се вршилац дужности из редова чланова органа.
При избору органа на вишу функцију престаје право на обављање функције на коју је претходно био изабран.

 

      
Члан 78.

 

Предлог за опозив може дати најмање 1/3 чланова органа, виши орган или 1/3 одбора синдикалних организација.
Даном доношења Одлуке о опозиву, престаје чланство у органу Синдиката у коме је функција обављана.
Опозив носиоца функције  или члана органа кога је непосредно изабрало чланство Синдиката, врши чланство.
Носиоца функције или члана органа, опозива орган који га је бирао.
Одлука о опозиву је донета ако се за њу тајним гласањем изјасни више од 1/2 чланова органа Синдикалне организације или чланова органа Синдиката.

 

 

 

 

VI  МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

 

Члан 79.


Синдикат стиче имовину и њоме располаже.
Имовину Синдиката чине сва покретна и непокретна имовина, новчана средства, хартије од вредности и имовинска права која се воде при Синдикату.
Извори прихода Синдиката су: чланарина, приходи од имовине, приходи од пословања и маркетиншког синдикалног предузетништва , приходи од послодавца у складу са посебним Уговором о  условима за рад репрезентативних Синдиката, донације, легати, поклони, прилози и средства из других извора.

 

Члан 80.


Синдикална чланарина је 1,5% нето месечне зараде, од тога једна трећина иде Фонду солидарности, а две трећине остају за потребе Синдиката.
Синдикална организација за спровођење својих активности, по одбијању средстава за Фонд солидарности,задржава 60% прикупљених средстава од чланарине, 30% преноси на текући-рачун Синдиката, а 10% у штрајкачки Фонд  којим располаже штрајкачки Одбор.
Правилима Синдикалне организације ближе се одређују услови и начин финансирања синдикалних подружница.
Синдикална организација може, из дела чланарине која јој остаје,да издвоји проценат чланарине и финансира активности од интереса за Синдикалну организацију.

 

Члан 81. 


Имовина Синдиката је материјална основа за активности и деловање органа Синдиката и користи се у складу са законским прописима.
Управљање и располагање имовином Синдиката регулише се Правилником о материјално-финансијском пословању.
Скупштина синдиката општим актом регулише управљање и располагање имовином Синдиката.
Документацију о материјално-финансијском пословању потписују лица овлашћена за располагање средствима Синдиката.

 

 

 

VII СТРУЧНА СЛУЖБА

 

Члан 82.

 

Стручно административне и техничке послове за потребе Синдиката, обавља секретар Синдиката и  Стручна служба Синдиката.
Послови из става 1 овог члана обухватају: послове из области радних односа, рачуноводствено-финансијске и аналитичке послове, послове информисања, те друге послове потребне за функционисање Синдиката.
Организацију послова Стручне службе, начин рада, структуру и број извршилаца израђује Управни одбор, Одлуком или другим општим актом.

 

 

 

 

 

VIII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 83.


Рок за израду и усклађивање аката у Синдикату са одредбама овог Статута је 90 дана, од дана његовог усвајања.


Члан 84.


Овај Статут ступа на снагу даном усвајања на Скупштини и објављивања на сајту Синдиката.

 

     
            ЈЕДИНСТВЕНИ СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ
         П  р  е  д  с  е  д  н  и  к
          Славољуб Кандић с.р.