На основу члана 22. став 7. тачка б), Статута Предузећа за телекомуникације «Телеком Србија» а.д, Управни одбор «Телеком Србија»а.д. на својој XVII седници одржаној дана 27. и 28. јануара 2005.године доноси

 

 

П Р А В И Л Н И К

 

О РЕШАВАЊУ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА

 У ПРЕДУЗЕЋУ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

« ТЕЛЕКОМ СРБИЈА» а.д.

 

 

Члан 1.

 

Овим Правилником уређују се услови и начин решавања стамбених потреба запослених лица у Предузећу за телекомуникације «Телеком Србија» а.д. ( у даљем тексту : Предузеће ); извори и коришћење средстава за решавање стамбених потреба; основи и мерила за утврђивање реда првенства; давање стамбених зајмова; доделу станова у закуп; надлежност и поступак за решавање стамбених  потреба и друга питања од значаја за решавање стамбених потреба запослених лица.

 

 

I Право на решавање стамбене потребе

 

Члан 2.

 

Право на решавање стамбених потреба има запослени у Предузећу под следећим  условима:

1.      да је у радном односу у Предузећу на неодређено време,

2.      да нема решену стамбену потребу,

3.      да има пребивалиште на подручју организационе целине Предузећа у ком решава стамбену потребу,

4.      да је остварио право првенства на основу броја бодова на одређеној листи реда првенства, осим ако је овим Правилником другачије одређено

 Запосленом лицу коме мирује радни однос у Предузећу, мирује и право на решавање стамбене потребе.

 

 

Члан 3.

 

  Поред запослених лица која су у радном односу на неодређено време у Предузећу, право на решавање стамбене потребе имају и лица пензионисана из радног односа у Предузећу и чланови породице умрлог запосленог лица, под условом да је запослено лице пре наступања наведених околности поднело захтев по последњем огласу за решавање стамбене потребе.

 

 

Члан 4.

 

 Запослено лице нема решену стамбену потребу ако је :

 1. без стана ,

 2. са неусловним станом и

 3. са неодговарајућим  станом

 

 Сматра се да је запослено лице без стана уколико оно или чланови његовог породичног домаћинства у месту рада или насељеном месту, које гравитира месту рада из којег се може редовним средствима јавног саобраћаја свакодневно долазити на посао, нема стан или породичну стамбену зграду у својини, и не користи по основу уговора о закупу државни или друштвени стан.

 Као лице из претходног става сматра се запослени који :

-         станује као подстанар,

-         станује у просторијама за привремени смештај које се не могу сматрати станом у смислу овог Правилника

-         користи стан за службене потребе

-         користи собу или лежај у самачком хотелу

-         станује код својих родитеља или код родитеља брачног друга, и сродника у правој линији сродства и побочној до 2. степена

-         станује у бесправно подигнутом објекту за који је донето правоснажно решење о рушењу

 Под неусловним станом сматра се стан који не задовољава ни основне услове становања, влажан, дотрајао, склон паду, подрумски стан, стан на тавану, стан без дневног светла, као и стан који није могуће, из других разлога, оспособити за становање.

 Под неодговарајућим станом подразумева се стан или стамбена зграда која по својoј површини не одговара стамбеним потребама чланова породичног домаћинства запосленог лица у складу са овим Правилником.

 Стан или породична стамбена зграда се сматра неодговарајућом, без обзира на површину и квалитет, ако се налази у месту из ког се не може свакодневно  долазити на посао редовним средствима јавног саобраћаја.

  У случају из претходног става запослено лице ће се по основу стамбене ситуације бодовати према фактичком стању у месту рада, али право на зајам може да оствари уколико је тржишна вредност непокретности из претходног става мања од просечне тржишне вредности стана који му у смислу одредаба овог Правилника припада.

 

 

 

Члан 5.

 

Стамбене потребе запослених лица решавају се у организационом делу Предузећа у којем раде.

 Стамбене потребе запослених лица доделом станова солидарности, решавају се према листи реда првенства за доделу стана солидарности утврђеној у организационом делу Предузећа у којем је подручје органа локалне самоуправе којa додељује стан солидарности .

 

 

 

II Извори и коришћење средстава за решавање стамбених потреба

 

 

Члан 6.

 

 У циљу решавања стамбених потреба запослених лица издвајају се посебна средства из добити Предузећа, о чему одлуку доноси Управни одбор Предузећа.

  Поред средстава из претходног става, средства за решавање стамбених потреба обезбеђују се и из :

-         средстава добијених од откупа станова

-         средстава добијених од ануитета по основу одобрених зајмова,

-         средстава добијених по основу давања станова у закуп,

-         продајом станова на којима Предузеће има право својине,

-         из других извора у складу са законом и овим Правилником,

 

  За куповину службених станова издвајају се посебна средства из добити Предузећа, према одлуци Управног одбора Предузећа.

 

 

Члан 7.

 

 Средства добијена од откупа станова могу се користити само за доделу зајма за решавање стамбених потреба запослених лица.

 

 

III Начин решавања стамбених потреба

 

 

Члан 8.

 

 Стамбене потребе запослених лица могу се решавати :

 

1)     доделом зајма за изградњу или куповину стана или породичне стамбене зграде или за

побољшање  услова становања на стану или породичној стамбеној згради у својини  запосленог лица, његовог брачног друга или члана породичног домаћинства, као и доделом зајма за учешће или депозит за кредит код банке за куповину непокретности или за адаптацију непокретности,

2)     доделом станова у закуп,

3)     доделом  станова за службене потребе,

4)     доделом  станова солидарности

 

 

IV Основи и мерила за утврђивање реда првенства

 

 

Члан 9.

 

 Првенство у решавању стамбене потребе остварује се највећим бројем бодова на листи реда првенства. 

 

 Основи за утврђивање реда првенства су:

1)     стамбена ситуација

2)     радни стаж

3)     радни допринос

4)     број чланова породичног домаћинства

5)     инвалидност и здравствено стање

 

 Конкретизација основа из претходнг става, односно одређивање њихових величина, врши се утврђивањем мерила, тј. броја бодова.

 

 

 1) Стамбена ситуација

 

Члан 10.

 

  Стамбена ситуација запосленог лица, одређује се према месту рада или насељеном месту које гравитира месту рада из кога се може редовним средствима јавног саобраћаја свакодневно долазити на посао и одлазити са посла.

 

 Број бодова за стамбену ситуацију одређује се на следећи начин:

 

1 подстанару 

а) преко10 година................................................................160 бодова

б) од 5 до 10 година............................................................ 155 бодова

ц) од 2 до 5 година...............................................................150 бодова

2. запосленом лицу које станује у неусловном

 или у неконфорном стану ................................................................................140 бодова 

3запосленом лицу које станује код родитеља или родитеља

 брачног друга или код сродника у правој линији сродства

 у стану површине 

 а) до 15 м2 по члану породичног домаћинства.................  135 бодова

 б) преко 15 м2 по члану породичног домаћинства...........  120 бодова

 

 1. запосленом лицу које станује у стану на коме има право сусвојине

 а) до 15 м2 по члану породичног домаћинства................. 125 бодова

 б)преко 15 м2 по члану породичног домаћинства.............115 бодова

5. запосленом лицу које користи службени стан................................................... 112 бодова

 

 6. запосленом лицу које станује у неодговарајућем по

 површини стану или згради у својини запосленог лица или његовог брачног друга,

 и то: а) до 10 м2 по члану пор. домаћинства  ........................... 100 бодова

 б) од 10 м2 до 15 м2 по члану пор. домаћинства................80 бодова

 ц) од15 м2 до 20 м2 по члану пор. домаћинства........ .......60 бодова

 д) преко 20 м2 по члану пор. домаћинства ....................... 40 бодова

 

 До две године подстанар се бодује у претходном стамбеном статусу.

 Стамбена ситуација запосленог лица које је бесправно усељено у туђи стан се бодује према претходном стамбеном статусу.

 Стамбена ситуација запосленог лица које због социјалног положаја свог породичног домаћинства станује у стану који је закупило Предузеће бодоваће се као у стамбеној ситуацији под 1-б.

 Уколико запослено лице станује у бесправно изграђеној стамбеној згради, бодује се у фактичкој ситуацији све док се таква зграда не сруши или док не буде донето правоснажно решење о рушењу.

 Уколико се стамбена сутуација запосленог лица може подвести под два основа, вреднује се онај основ који је повољнији ( у смислу већег броја бодова ) за запосленог.

 

 Уколико запослено лице, његов брачни друг или члан његовог породичног домаћинства  има у власништву стан или породичну стамбену зграду у месту из ког се не може свакодневно долазити на посао редовним средствима јавног саобраћаја, његова стамбена ситуација бодоваће се према месту из става 1. овог члана.

 У случају да запослено лице, својом вољом лиши  себе својине на стану или породичној стамбеној згради, односно својства закупца стана на неодређено време, или на други начин погорша своју  стамбену ситуацију, ради обезбеђења повољнијег положаја код решавања стамбене потребе, бодоваће се у стамбеном статусу који је имало до дана погоршања стамбене ситуације.

 

 

Члан 11.

 

 

 Појмови из члана 10. тумаче се према уобичајеним нормативима:

 

 - Под подстанаром се подразумева лице без стана у смислу одредаба овог Правилника које живи у  изнајмљеном стану и за то, власнику стана, плаћа закупнину;

-  Под неусловним станом подразумева се стан из чл.4. став 4. овог Правилника

- Под станом у подрумском простору подразумева се стан код кога је доња ивица прозора у нивоу или испод нивоа земље;

-   Стан у таванском простору је стан у коме су зидови у најмање две просторије коси, а плафон је непосредно испод крова зграде;

-   Стан у бараци је стан чији су сви зидови од дрвета или сличног материјала ;

-   Под станом склоним паду сматра се стан у стамбеној згради коју надлежни орган општине прогласи таквим и донесе решење о њеном рушењу;

-   Стан који не испуњава основне здравствене и хигијенске услове је стан у коме у свим просторијама нема природног светла, или је влага на најмање два зида, а ти се услови не могу обезбедити доградњом или адаптацијом ;

-   Стан у сустанарском односу је зајднички стан у коме накнадним извођењем радова нису  изграђене посебне стамбене јединице ;

-   Под неконфорним станом подразумева се стан без електричне, водоводне или санитарне инсталације ( WC и купатило ) или има наведене инсталације али је влажан ;

-   Чекање на стан се рачуна за време проведено у одређеном стамбеном статусу од заснивања радног односа до дана објављивања конкурса

-   Под бесправно усељеним, подразумева се запослено лице које станује у туђем стану или користи стан у друштвеној својини без одлуке надлежног органа о давању тог стана на коришћење ;

-   Под површином стана подразумева се укупна корисна површина стана ;

-   Запослено лице се не може бодовати као подстанар код сродника у правој линији сродства и побочној до2. степена сродства.

 

 

Члан 12.

 

 Стамбена ситуација се доказује уговором или другим овереним документом о праву коришћења и праву својине; уговором о подстанарском односу; односно његовом изјавом да је подстанар  овереном код суда, или изјавом два сведока овереном код органа управе ; пријавом пребивалишта, односно боравишта ; потврдом органа управљања стамбеном зградом потписаном од овлашћеног лица и овереном печатом стамбене зграде ; уверењем управе јавних прихода да се не дужи порезом на стан или породичну стамбену зграду  у месту рада и у месту претходних пребивалишта, запослено лице, његов брачни друг и члан његовог породичног домаћинства  ; признаницама о уплаћеним комуналним услугама и другим документима  за које орган који спроводи поступак оцени  да су неопходни или потребни .

 Стамбена комисија је обавезна да документовану стамбену ситуацију утврди и увиђајем као доказним средством за запослене који према радној верзији Предлога листе реда првенства заузимају место на којем би, могли да добију зајам у текућој расподели..

 

 

 

 2) Радни стаж

 

Члан 13.

 

 Под радним стажом подразумева се време проведено у радном односу (ефективни радни стаж) које се као такво уписује у радну књижицу.

 

 По основу радног стажа запосленом лицу припадају бодови и то :

-за сваку навршену годину радног стажа ...........................................................2 бода

-за сваку навршену годину преко 20 година радног стажа..................................3 бода

 За сваки навршени месец радног стажа преко пуне године, запосленом лицу припада

по 1/12 од броја бодова за навршену годину радног стажа из претходног става.

 Радни стаж се обрачунава на дан 31. децембра године која претходи години расписивања конкурса зарешавање стамбене потребе запосленог.

 

 

 

 3)  Радни допринос 

Члан 14.

 

 По основу радног  доприноса, запосленом лицу припадају бодови сразмерно његовом учешћу у стварању добити Предузећа.

 Број бодова по основу радног доприноса добија на основу нивоа послова утврђених сходно члану 49. Колективног уговора Предузећа за телекомуникације «Телеком Србија» а.д. на тај начин што за најнижи ниво зараде запосленом лицу припада 5 бодова, а за сваки следећи ниво зараде додаје се по 1 бод.

 Запосленим лицима која не остварују зараду по Колективном уговору већ им се зарада одређује појединачним уговором о раду, по основу радног доприноса припадају 2 бода више од највишег нивоа зараде предвиђеног Колективним уговором.

 Радни допринос се обрачунава на дан 31. децембар у години која претходи години расписивања конкурса.

    

 

 4) Број  чланова породичног домаћнства

 

 

Члан 15.

 

 За сваког члана породичног домаћинства, запосленом лицу припада по 2 бода.

 Под чланом породичног домаћинства у смислу овог Правилника, подразумевју се чланови породице запосленог лица који живе са њим у заједничком домаћинству и то :

 1. брачни друг,

 2. деца рођена у браку, ван брака и усвојена , до навршених 18 година живота, односно 26 година ако су на редовном школовању, као и старија ако су неспособна за привређивање, изузев деце која су засновала своју породицу

 3. друга лица која је запослено лице или његов брачни друг по закону дужан да издржава, а живе са њим у заједничком домаћинству

 Лица из претходног става бодоваће се по основу броја чланова породичног домаћинства под условом да станују заједно са запосленим лицем и да немају на други начин решену стамбену потребу, као и да не поседују непокретну имовину а лица из тч.2. и 3. овог члана, и да их запослено лице фактички издржава.

 Број чланова породичног домаћинства доказује се изводом из матичне књиге венчаних, изводом из матичне књиге рођених, потврдом о редовном школовању, потврдом Завода за запошљавање, решењем о инвалидности, решењем о одузимању пословне способности, уверењем о имовном стању, пријавом пребивалишта односно боравишта, копијом личних карата, изјавама овереним код суда и другом документацијом од значаја за утврђивање броја чланова  породичног домаћинства у смислу овог  Правилника.

 

 

 

 5) Инвалидност и здравствено стање

 

Члан 16.

 

 По основу инвалидности и здравственог стања запосленог лица и члана његовог породичног домаћинства, запосленом лицу припада следећи број бодова:

 

-         за инвалидност  при којој настане потпуни губитак радне способности

због промене у здравственом стању проузрокованих повредом

на раду и професионалном болешћу....................................................................10 бодова

 

 

-         за инвалидност при којој настане потпуни губитак радне способности

због промена у здравственом стању проузрокованих повредом

ван рада или болешћу, које се не могу отклонити лечењем или медицинском

рехабилитацијом....................................................................................................7 бодова

 

 - по основу трајне и тешке болести......................................................................5 бодова

 

 Постојање инвалидитета доказује се правоснажним решењем надлежног органа пензијског и инвалидског  осигурања.

 

 Под трајном и тешком болести у смислу овог Правилника , подразумевају се :

-малигне болести, теже болести крви, инсулин зависни диабетис мелитус, хронична бубрежна инсуфицијенција на дијализи и после транплантације, тешке урођене и стечене срчане мане, тешки облици астме, хронична неспецифична болест плућа, активна туберкулоза, системске аутоимуне болести, прогресивна неуромишићна обољења, епилепсија, тежи душевни поремећаји и друга тешка обољења.

 Здравствено стање се доказује на основу конзилијарног мишљења лекара здравствене установе у којој се запослено лице или члан његовог породичног домаћинства лечи.

 Бодови за здравствено стање и инвалидност додељују се само за запосленог (или једног члана његовог домаћинства), а уколико постоји више чланова домаћинства запосленог који би се могли бодовати по основу из овог члана, бодоваће се онај чија здравствена ситуација, односно инвалидност добија већи број бодова у смислу овог члана.

 

 

 V Одговарајући стан

 

 

Члан 17.

 

 Одговарајућим станом у смислу овог Правилника сматра се стан који по квадратури одговара броју чланова породичног домаћинства запосленог лица и то :

1)     за  запослено лице без породице  . .................................... стан од..... 35м2

1)     за запослено лице са једним чланом породичног домаћинства......  стан од..... 45 м2

2)     за запослено лице са два члана породичног домаћинства..................стан од......60 м2

3)     за запослено лице са три члана породичног домаћинства..................... стан од.....75 м2

4)     за запослено лиц са четири и више чланова породичног домаћинства......стан од .. 90 м2

 

 Изузетно од одредаба претходног става, запосленом лицу које се разболи од болести због које се не може кретати и обављати основне потребе без туђе помоћи,  или чији се члан породичног домаћинства разболи од наведене болести, одговарајући стан се може увећати за 15 м2 од припадајућег.

 

 

  

 

VI Давање стамбених зајмова

 

Члан 18.

 

 Одлуку о расподели средстава зајма за решавање стамбених потреба утврђених буџетом за те наменедоноси генерални директор Предузећа на предлог директора Дирекције за персонал и организацију.

У одлуци се наводи износ средстава за расподелу, примена аката Предузећа везаних за расподелу средстава, начин формирања листи реда првенства и начин спровођења поступка

 

 

Члан 19.

 

 Расподела средстава зајма одређених одлуком из чл. 18. на организационе делове Предузећа врши се на основу степена стамбене угрожености,  по следећим мерилима :

-         за сваког запосленог подстанара - 100 бодова

-         за сваку годину радног стажа запосленог без решеног стамбеног питања –2 бода

 

 Степен стамбене  угрожености у смислу овог  члана, утврђује се на основу посебне ранг   листе, која се на основу података из листе реда првенства за решавање стамбених потреба запослених, по сваком конкурсу , сачињава у организационим деловима Предузећа.

 Одлуку о припадајућим средствима, према листи стамбене угрожености из претходног става, доноси генерални директор Предузећа.

 

 

Члан 20.

 

 Додела зајма врши се према редоследу првенства који се утврђује у складу са овим Правилником.

 Изузетно, ван реда првенства, може се одобрити зајам запосленом лицу код кога је наступила трајна неспособност за рад као последица повреде на раду, или породици запосленог лица које је изгубило живот услед несреће на послу, а запослени је са породицом становао 5 година у стамбеном статусу подстанара.

  Одлуку о решавању стамбене потребе ван реда првенства доноси генерални директор на предлог директора надлежне Дирекције за персонал и организацију по спроведеном поступку од стране Стамбене комисије.

  

 

Члан 21.

 

 За решавање стамбених потреба запослених по правилу се одобрава зајам за куповину стана, односно изградњу породичне стамбене зграде ; за побољшање услова становања на стану или породичној стамбеној згради у својини; за депозит или учешће за кредит код банке за куповину, односно адаптацију непокретности.

 Под побољшањем услова становања подразумева се извођење радова на доградњи, реконструкцији, адаптацији, припајању просторија стану ради проширења, уградњи или замени дотрајалих инсталација или гасификацији и слично ради обезбеђења одговарајућег стана у смислу  одредби овог Правилника.

 Под побољшањем услова становања сматра се и докуп, односно изградња до одговарајућег стана у смислу члана 17. овог Правилника.

 Сматра се да запослено лице којем се даје зајам за решавање стамбених потреба из става 1. овог члана, тим зајмом трајно решава своју и стамбену потребу чланова свог породичног домаћинства..

 

Члан 22.

 

 Изрази из члана  21. овог Правилника имају следеће значење:

1) станом у смислу овог Правилника, сматра се једна или више просторија , намењених и подобних за становање, које, по правилу, чине једну грађевинску целину и имају засебан улаз ; 

2) куповином се сматра прибављање стана или дела стана од правног или физичког лица; 

3) изградњом се сматра извођење грађевинских , грађевинско-занатских и инсталационих радова на постизању и опремању корисне површине стана ;

4) доградњом се сматра извођење радова којима се проширује корисна површина стана, као и извођење радова на започетом а недовршеном стану;

5) под реконструкцијом се сматра извођење радова на измени дотрајале инсталације и опреме, као и на замени дотрајалих, оштећених или уништених делова конструкције, чиме се инсталације,  опрема и делови стана доводе у функцију и на ниво сигурности за становање;

6) санацијом се сматра извођење радова којима се спречавају или отклањају оштећења која

 могу настати или су настала услед елементарних непогода ( земљотреса, поплава и сл.)

7) под адаптацијом се подразумева извођење радова којима се мењају  унутрашњи распоред и наменска употреба стамбених просторија

 

 

 Члан 23.

 

 Према облицима решавања стамбених потреба доделом зајма, у Предузећу се утврђују следеће листе реда првенства :

 1. за доделу зајма за изградњу или куповину стамбене зграде или стана

 2. за доделу зајма за побољшање услова становања у стану у својини запосленог или члана породичног домаћинства који даје оверену сагласност

 

Листе реда првенства утврђују се за сваки организациони део Предузећа посебно.

При расподели укупних средстава за решавање стамбених потреба доделом зајма, за куповину и изградњу стана не може бити одређено мање од 70% укупних средстава.

 Запослени може да захтева решавање стамбене потребе само једним од облика одређних претходним ставом.

 Запослени се може изјаснити о промени облика решавања стамбене потребе најкасније до последњег дана трајања конкурса за утврђивање листа реда првенства, а после тога, облик решавања стамбених потреба може се променити само услед објективних, образложених и документованих разлога које да запослени или које утврди Стамбена комисија.

 

 

Члан 24.

 

 Генерални директор може у одлуци из чл. 18. предвидети  и алтернативну расподелу средстава зајма за депозит, односно учешће за кредит код банке за куповину, односно адаптацију непокретности, за запослене са листа реда првенства који, с обзиром на место на коначним листама реда првенства у односу на средства која су у смислу чл. 19. овог Правилника припала организационом делу Предузећа у којем су запослени, нису остварили право на решавање стамбене потребе доделом зајма за изградњу или куповину стамбене зграде или стана или за побољшање услова становања.

 

 

 

Износ зајма

Члан 25.

 

 Зајам за решавање стамбених потреба запослених одобрава се у висини до 50 % просечне тржишне цене стана који се, према одредбама члана 17. овог Правилника, сматра одговарајућим у случајевима када се зајам додељује за изградњу или куповину стана, односно до 50 % тржишне цене вредности радова на побољшању услова становања, a који не може износити више од 20 % просечне тржишне цене стана у смислу одредаба овог Правилника. 

 Запослено лице које има у својини, или у својини брачног друга или члана породичног домаћинства , неодговарајући стан или породичну стамбену зграду у смислу одредаба члана 17. овог Правилника, има право на зајам у износу до 50 % просечне тржишне вредности разлике у величини стана који поседује и стана који се према одредбама члана 17. овог Правилника сматра одговарајућим.

 Просечна тржишна цена одређује се према месту у коме запослено лице купује или гради стан, односно месту где се побољшавају услови становања, а утврђује је одлуком  генерални директор Предузећа.

  Предлог одлуке из претходног става сачињава Комисија за процену тржишне вредности непокретности у чијем саставу се налазе запослени правне, економске и грађевинске струке.

 Уколико запослено лице, његов брачни друг или члан његовог породичног домаћинства  има у својини стан или породичну стамбену зграду која се налази ван места из којег се може свакодневно долазити на посао и одлазити са посла редовним средствима јавног саобраћаја, има право на зајам у износу до 50 % разлике у просечној тржишној вредности стана у месту рада који се према одредбама чл.17. овог Правилника сматра одговарајућом и тржишне вредности стана који поседује, утврђеној према месту у којем се непокретност налази.

 Уколико запослено лице, његов брачни друг или члан породичног домаћинства има у месту рада у својини неуслован или неконфоран стан има право на зајам у износу 50 % разлике просечне тржишне цене стана који се према одредбама чл.17. овог Правилника сматра одговарајућим и тржишне вредности  стана у власништву процењене од стране Комисије за процену тржишне вредности непокретности.

 

 

Одлука о додели зајма 

 

Члан 26.

 

  Генерални директор доноси одлуку о утврђивању запослених који су остварили право на доделу стамбеног зајма на основу Коначне листе реда првенства.

 Предлог одлуке из претходног става сачињава директор надлежне Дирекција за персонал и организацију а након спроведеног поступка од стране Стамбене комисије и утврђивања Коначне листе.

 Генерални директор доноси одлуку о решавању стамбене потребе запосленом лицу које има приоритетно место на коначној листи реда првенства, према начину на који се определило у складу са овим Правилником.

 Припадајућа средства из чл. 25. став 5. и 6. одређује директор надлежне Дирекције за персонал и организацију на основу процене од стране Комисије за процену тржишне вредности непокретностинајкасније у року од 15 дана од дана објављивања коначне листе реда првенства.

 Одлука из става 1. овог члана, садржи нарочито :

 1. назив органа који је донео одлуку и датум доношења,

 2. име и презиме запосленог лица коме се решава стамбена потреба, послови које обавља

 3. податке о зајму, ако се стамбена потреба решава давањем зајма,

 4. образложење одлуке,

 5. поуку о правном леку,

 6. друга значајна питања

 Одлука о решавању стамбене потребе је коначна и доставља се запосленом лицу на које се односи.

 

Члан 27.

 

 Запослено лице коме је одобрен зајам дужно је да одмах, а најкасније у року од 30 дана од дана пријема одлуке о додели зајма, достави стручној служби следећу документацију:

-         Одобрење за извођење радова на објекту ( грађевинска дозвола)

-         Пројекат стамбене зграде, односно стана, а ван урбанистичког реона идејну скицу, са предмером и предрачуном радова у складу са грађевинским прописима,

-         Изјаву чланова породичног домаћинства који је власник или сувласник на стамбеној згради, односно стану, са овереним потписом да је сагласан са извођењем радова на побољшању услова становања

-         Уговор или предуговор о куповини стана, односно породичне стамбене зграде и другу потребну документацију у зависности од тога да ли се купује готов стан или стан у изградњи.

 

 Ако запослено  лице коме је одобрен зајам не достави документацију наведену у ставу 1. овог члана, овлашћено лице може продужити овај рок за време које је објективно потребно за прибављање одређене документације а најдуже још 30 дана. Ако ни у том року не достави потребну документацију, овлашћено лице ће констатовати да се одлука о давању кредита не може извршити, ставиће одлуку ван снаге и одобрити зајам запосленом који је следећи на коначној листи реда првенства.

 

 

Услови  добијања и начин враћања зајма

 

Члан 28.

 

 Запосленом лицу се зајам додељује под следећим условима :

л) рок отплате зајма је : за куповину, односно изградњу стана ,25 година

 за побољшање услова становања , 15 година

2) зајам се отплаћује у једнаким месечним ратама,

3) отплата стамбеног зајма започиње у року од годину дана од месеца у којем је

 додељен зајам,

4) новчани износ зајма и износ месечне рате исказује се у динарској противредности  у односу на ЕВРО према средњем девизном курсу НБ Србије у моменту исплате износа зајма 

5) усклађивање месечне рате са вредношћу ЕВРА вршиће се два пута годишње и то 1. јануара и 1. jула текуће године

6) уколико у току године дође до званичне девалвације динара у односу на ЕВРО, генерални директор Предузећа ће донети нову одлуку о усклађивању месечне рате према вредности ЕВРА на предлог директора Дирекције за финансије.

 

 

 Уговор о зајму 

 

Члан 29.

 

 По достављању целокупне документације из чл. 27. овог Правилника, Предузеће ( у даљем тексту :зајмодавац) и запослено лице (зајмопримац), закључују Уговор о зајму. Уговор о зајму садржи следеће елементе :

 1. уговорне стране и датум закључења уговора

 2. назначење основа давања зајма

 3. намену одобреног зајма

 4. износ, време и начин коришћења зајма

 5. начин, рок, почетак отплате зајма и висину месечне отплатне рате,

 6. почетак и динамику коришћења зајма,

 7. изјаву зајмопримца, односно члана његовог породичног домаћинства да прихвата хипотеку на стамбеној згради која се гради зајмом, односно на којој се изводе радови на побољшању услова становања или на стану који се купује,

 8. услове и начин престанка  уговора о зајму

 9. право зајмодавца да врши надзор и контролу наменског коришћења зајма и обавезу зајмопримца да достави потврду о наменској употреби средстава

 10. одредбе о ступању уговора на снагу,

 11. друго од значаја за регулисање међусобних односа у складу са овим Правилником и законом.

 

   Запослено лице којем је одобрен зајам, дужно је да пре коришћења зајма, а најкасније у року од 60 дана од дана потписивања уговора о зајму достави уговор о куповини стана оверен код суда .

 У случају промене у односу на документацију на основу које је зајам додељен, закључује се анекс уговора.

 

 

Члан 30.

 

 Запослено лице којем је одобрен зајам дужно је да пре коришћења зајма, уредну отплату зајма обезбеди :

 1. стављањем административне забране на своја редовна месечна примања на месечни износ отплате зајма, с тим да административну забрану увећава по основу увећања месечне отплатне рате у складу са чланом 28. тачка 5. и 6. овог Правилника и

 2. меничним покрићем дуга.

 Уколико запосленом лицу којем је додељен зајам престаје радни однос у Предузећу, дужно је да редовну отплату зајма обезбеди:

 1. стављањем административне забране на своја месечна примања код ПИА , на месечни износ зајма, уколико му радни однос престаје одласком у пензију

2. давањем сагласности за упис хипотеке или заложног права у земљишне и друге јавне књиге, на непокретности за чију куповину или изградњу му је зајам додељен.

 

 

 

Члан 31.

 

   На захтев зајмопримца неотплаћени дуг се може исплатити пре уговореног рока. Вредност дуга у том случају , утврђује се на тај начин што се број  неотплаћених рата помножи са вредношћу месечне рате утврђене на  начин прописан у чл 28. овог Правилника. 

 

 

Раскид уговора о зајму

 

Члан 32.

 

 Зајмопримац може једнострано да раскине уговор о зајму у свако време и без навођења разлога.

 

 Зајмодавац једнострано раскида уговор о зајму :

 

1)     ако се после закључења уговора о зајму установи да је зајмопримац дао неатачне податке који су битни за доделу зајма,

2)     ако се утврди да се средства зајма не користе наменски,

3)     ако зајмопримац не плати, ни после опомене три доспеле рате, односно четири рате у току године,

4)     ако у остављеном року из чл. 29. став 2 овог Правилника не достави не достави уговор о куповини стана оверен код суда

5)     у случају неиспуњења других обавеза утврђених уговором о зајму, овим Правилником и законом

 Одлуку о раскиду уговора о зајму доноси генерални директор на предлог директора Дирекције за персонал и организацију.

 

 

Члан 33.

 

 Зајмопримац са којим се уговор о зајму раскида по одредбама из претходног члана, дужан је да у року од 30 дана од дана раскида уговора, врати укупан износ неотплаћеног дела зајма, и то са законском затезном каматом и свим другим трошковима.

    У случају раскида уговора о зајму, уговорне стране, у погледу услова, поступка, дејства раскида и накнаде штете, имају права и обавезе у складу са овим Правилником и законом.

 

 

VII Давање станова у закуп

 

 

Члан 34.

 

  Предузеће може станове, на којима има право располагања, доделити запосленим лицима према критеријума из овог Правилника, у складу са законом.

   Станови Предузећа намењени за решавање стамбених потреба могу се додељивати запосленима.:

-         по листама реда првенства, формираним према основима и мерилима из члана 9. овог Правилника

-         по критеријумима за доделу станова солидарности,

-         као службени станови.

 

Станови из претходног става, алинеја 1. и 2. додељују се у закуп на неодређено време

уколико су одговарајући у смислу чл.17. овог Правилника. У противном стан се додељује привремено, до стицања услова за доделу одговарајућег, уз могућност да запослено лице сагласно прихвати трајну доделу мањег стана.

 Запослена лица која су закупци стана на неодређено време имају право откупа према одредбама Закона о становању.

 

 

VIII Станови солидарности

 

Члан 35.

 

  Станови солидарности додељују се запосленим лицима која немају непокретну имовину, који су слабијег материјалног стања и имају више од 20 година радног стажа, према посебној листи реда првенстваутврђеној по основама и мерилима из чл. 9. овог Правилника.

 Листа реда првенства из претходног става утврђује се за запослене у Предузећу којима је место рада на

територији јединице локалне самоуправе која је доделила Предузећу стан солидарности.

 Запосленим лицем слабијег материјалног стања сматра се лице чији укупни приходи по члану породичног домаћинства не прелазе Ѕ минималне нето зараде за месец који претходи расписивању конкурса за расподелу стана солидарности.

  Ако на листи реда првенства нема запослених лица слабијег материјалног стања која имају више од 20 година радног стажа, стан солидарности се додељује запосленом лицу које има више од 20 година радног стажа .

 У случају да на листи реда првенства нема лица из става 4. овог члана, стан солидарности се додељује према утврђеној листи реда првенства из чл.9 овог Правилника утврђеној по конкурсу за доделу стана солидарности.

 Одлуку о додели стана солидарности доноси генерални директор.

 

 

IX Службени станови

 

Члан 36.

 

 Службени станови Предузећа утврђени су посебном одлуком генералног директора и додељују се на основу услова и критеријума утврђених том одлуком.

 Службени стан даје се у закуп запосленом лицу које ради на радном месту на којем се обављају послови неопходни за неометано функционисање пословања и имовине и спречавање штете која може настати по Предузеће а чије обављање је могуће обезбедити путем непрекидног присуства запосленог лица у близини места, односно у месту у коме се послови обављају.

 Службени стан се може дати у закуп и запосленом лицу које је распоређено на радно место због чијег обављања мора бити настањено у месту које није место његовог пребивалишта.

 Службени стан даје се у закуп на одређено време и закуп траје док је запослено лице распоређено на радно место по основу којег му је додељен службени стан.

 Изузетно службени стан се може дати  у закуп на одређено време и запосленом лицу које не ради на радном месту из става 2. и 3.овог члана, уколико генерални директор процени да је то основано.

 За потребе из става 2, 3 и 4. Предузеће може купити или закупити,  по структури највише двособан стан .

  Запослено лице које користи службени стан има право да решава своје стамбено питање у складу са одредбама овог Правилника.

  Запослено лице које користи службени стан, а остварило је право на стамбени зајам дужно је да се, по реализацији зајма, исели из службеног стана.

 

 

X Надлежност и поступак за решавање стамбених потреба запослених

 

Члан 37.

 

  Органи надлежни за поступак решавања стамбених потреба су генерални директор Предузећадиректор надлежне Дирекције за персонал и организацију и Стамбена комисија.

 Послове у вези  решавања стамбених потреба запослених обавља стручна служба Предузећа која поступак утврђивања реда првенства спроводи заједно са Стамбеном комисијом .

 Стамбену комисију именује генерални директор Предузећа или директор надлежне Дирекције за персонал и организацију посебном одлуком.

 У Стамбену комисију не може бити именовано лице које решава своје стамбено питање у складу са овим Правилником.

 У састав Стамбене комисије укључени су запослени из персоналне, економске и логистичке функције, као ипредставници  Синдиката.

  Послови везани за рад стручне службе и Стамбене комисије, као и логистичка  помоћ раду наведених, детаљно се регулишу Процедуром као посебним актом. 

 

 

Члан 38.

 

  Поступак за решавање стамбених потреба покреће се на основу  уредно поднетог захтева запосленог.

  Према поднетом захтеву, а на основу претходно спроведеног поступка, запослени се увршћује у једну од листа реда првенства за решавање стамбених потреба, у складу са одредбама овог Правилника.

 

 

 Члан 39.

 

 Конкурс за утврђивање листа реда првенства расписује се на основу Одлуке генералног директора , којом се одређују средства за решавање стамбених потреба за текућу годину ; начин решавања стамбених потреба ; лица овлашћена да спроведу поступак расподеле у организационим деловима Предузећа.

 Конкурсом из претходног става позивају се запослени да поднесу захтев за решавање  стамбене потребе, да се , уколико је конкурсом дата могућност, определе за облик којим желе да је реше  и да приложе потребну документацију.

 Конкурс се објављује на огласним таблама Предузећа уз потврду  дана оглашавања.

 Рок за пријављивање на конкурс износи 30 дана и почиње тећи  од дана оглашавања.

 Неблаговремени захтеви се неће узимати у обзир.

 

 

 Члан 40.

 

 Податке наведене у захтеву и приложену документацију контролише Стамбена комисија уз сарадњу са стручном службом.

 Стамбена комисија, утврђује наводе и поднете доказе и по потреби врши њихову проверу, увидом  на лицу места и на други начин и о томе сачињава записник, односно службену белешку.

 Бодовање се неће вршити по основима по којима нису  приложени одговарајући докази.

 Стручне, административне и техничке послове обавља стручна служба Предузећа.

 Рад стручне службе и Стамбене комисије координира лице које овласти генерални директор одлуком из чл. 39. став  1. овог Правилника

 

 

  Члан 41.

 

  Документација коју запослени подноси уз захтев мора бити истинита.

  На запосленог који намерно у захтев унесе нетачне податке или прећути неке околности које су од утицаја за доношење одлуке о додели зајма, примениће се одредбе Уговора о раду које се односе на одговорност запослених.

 

 

Члан 42.

 .

 На основу утврђеног броја бодова Стамбена комисија сачињава предлог листе реда првенства.

  Предлог листе реда првенства садржи : назив органа, правни основ на основу кога је припремљен предлог, начин решавања стамбене потребе, редни број, име и презиме подносиоца захтева, број бодова по сваком основу , укупан  збир бодова по свим основама, датум утврђивања предлога, датум јавног оглашавања, рок и начин подношења приговора.

 Овлашћено лице објављује предлог листе реда првенства на свим огласним таблама организационих делова Предузећа.

 На предлог листе реда првенства подносилац захтева и сваки запослени у предузећу може да стави примедбу Стамбеној комисији у року од 8 дана од дана објављивања предлога листе реда првенства.

 Протеком рока из претходног става Стамбена комисија разматра дате примедбе, испитује њихову основаност и даје предлог коначне листе реда првенства коју утврђује и објављује овлашћено лице на начин из става 3. овог члана.

 Против коначне листе реда првенства не може се остваривати правна заштита.

 

 

 Члан 43.

 

 На основу коначне листе реда првенства генерални директор доноси  одлуку о додели зајма односно стана запосленима са коначне листе реда првенства  .

 Одлука из претходног става је коначна, садржи правну поуку и објављује се на начин из става 1. претходног члана.

  

 

 Члан 44.

 

   На основу коначне одлуке из претходног члана, генерални директор доноси појединачне одлуке о додели  стамбених зајмова и станова на коришћење путем закупа.

 

 

XI Прелазне и завршне одредбе

 

Члан 45.

 

 Поступак за решавање стамбених потреба започет по Правилнику о решавању стамбених потреба у ЈП ПТТ саобраћаја « Србија « по коме , до дана ступања на снагу овог Правилника није донета првостепе на одлука или је одлука поништена од стране суда, наставиће се по одредбама овог Правилника.   

 Запослени који су решили стамбено питање по раније вежећим правним актима, немају право на разлику у висини износа зајма који је утврђен овим Правилником.

 

 

 Члан 46.

 

 Даном ступања на снагу овог Правилника, престаје примена Правилника о решавању стамбених потреба ЈП ПТТ саобраћаја « Србија» ( СЛ.ПТТ гласник бр. 87/93 и 126/95) као и сви акти донети на основу наведеног Правилника , изузев у случајевима из чл.45 став 1 овог Правилника.

Члан 47.

 

  На све што није предвиђено овим Правилником као што је одговорност за штету, одговорност за повреду радне обавезе и слично, примењиваће се одредбе закона и Колективног уговора.

 

Члан 48.

 

 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном ПТТ гласнику.

 

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

 «ТЕЛЕКОМ СРБИЈА» а.д.

 

 _______________________________ 

 Проф. др Милан Божић