Правилници

 

 

 

Правилник Фонда cолидарности ЈСТС
Правилник о решавању стамбених потреба запослених у "Телеком Србија" а.д.
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ
Правилник о солидарној помоћи

Упутство Фонда cолидарности ЈСТС

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ

ПРАВИЛНИК О ИЗБОРИМА У ЈЕДИНСТВЕНОМ СИНДИКАТУ ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

ПРАВИЛНИК О МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ

 

 

 

У П  У  Т  С  Т  В  О

Којим се ближе регулишу висина одобрених средстава, приоритети исплата и други критеријуми који су у вези са коришћењем средстава Фонда.