ОДРЖАН  САСТАНАК  ПРОШИРЕНОГ УПРАВНОГ ОДБОРА И ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА ЗА ТЕХНИКУ СА САРАДНИЦИМА

 

 

 

Састанак који је унапред планиран за 18. Јул а део је планираних активности синдиката  са најодговорнијим људима у  Дирекцији за Технику имао је за циљ разматрање  планова за развој и функционисање поменуте дирекције као и сагледавање присутних проблема и субјективних слабости и изналажење мера за унапређење функционисања процеса.


Састанку су присуствовали  Филип Банковић извршни директор дирекције за технику, Ђорђе Маровић директор функције за инвестициону изградњу и Дејан Милић директор функције за експлоатацију и одржавање мреже.


Директори су изнели да је имплементација унутрашње организације у завршној фази и да је постављење руководилаца процеса рада окончано осим у појединим срединама у којима се воде додатне консултације. Нова организација је имала за циљ рационализацију укупних процеса и подизање функционалности компаније. У том смислу груписани су послови чиме је укупан број назива места сведен на оптималну меру. Према изнетом вођено је рачуна да се компетенције појединих радних места задрже уз сагледавање специфичности радних места са позиције сложености, услова рада и других критеријума како се не би нарушила законска регулатива и Колективни уговор.  


С обзиром да се сама имплементација унутрашње организације одужила улогу премештања  људи из раније организације у нову преузела је сама дирекција. У том смислу водећи рачуна да се у постојећим оквирима распоређивања запослених  по платним нивоима и новој групацији компетенција могуће су спорадичне грешке које ће након сагледавања комплетне приме исправљати кординатори извршних јединица.


Дирекција за технику има амбициозне инвестиционе активности које су у току.
Нарочита пажња се посвећује скраћењу претплатничке петље чиме се стварају услови за доступност нај атрактивнијих  сервиса са најбољим квалитетом  који пружа  оптичка мрежа. Модернизација мобилних сервиса , почевши од базних станица преко пратећих софтвера је континуирани процес и у овом тренутку Телеком Србија управља најмодернијом мобилном мрежом.


Циљ је свакако тржишно орјентисано пословање и сагледавање потреба корисника.
На другој страни синдикални представници  су изнели низ проблема са којима се суочавају запослени  у раду. Почело се од неадекватне и споре дистрибуције пратеће опреме и резервних делова, лоше струкурираних набавки појединих компоненти као и спорости процедура која све то прате.
Компанија осим друштвене одговорности има и корпоративни значај који се огледа у раду са корисницима тако да је посебно напоменуто да се мора водити рачуна о визуелном идентитету Телекома Србије. Овде се посебно мисли да запослени као оличење компаније морају имати адекватну и препознатљиву радну одећу, да возни парк компаније треба да буде један визуелни маркетиншки пројекат узимајући чињеницу  да су возила Телекома Србије присутна у свим деловима земље. Осим обнове возног парка мора се водити рачуна и о овом веома важном аспекту.


Запослени у компанији су забринути за радно правни статус па се у корпусу овог проблема посебно истиче да је подизање упослености  могуће осим примене реорганизације и  неопходно враћање послова у компанију. Сви показатељи су на страни ове идеје. Иницијални инвестициони трошкови ће дати уштеде на другој страни и то на начин подизања ефикасности и квалитета изведених радова. Имајући у виду да неколико десетина спољних фирми ради послове инвестиционе изградње и одржавања  као и техничке подршке, синдикат је на становишту да унутар кадровских потенцијала компаније ти послови могу бити у редовном опису. На овај начин поменута ефикасност би се преточила у мотивисаност запослених за постизање најбољих пословних резултата а тиме и одговарајућих награда за тај рад.


Једна од тема је свакако била и рад у посебном режиму радног времена који дефинише рад у различитим сменама као и рад за време викенда.


Запослени су спремни за рад али истичу да је такав план организације послова промена устаљених активности, друштвених обавеза (школе, вртићи, обданишта), промена биолошког функционисања па самим тим сходно важећим општим актима такав рад треба и вредновати. Ово је веома важно зато што финансијски ефекат је занемарљив а мотивисаност велика.


Сви изнети предлози су имали за циљ подизање ефикасности уз сагледавање рационализације непотребних трошкова а не рационализације трошкова искључиво на страни запослених.

 

 

 

 

                                                                       Инфо служба ЈСТС