ПОТПИСАН СПОРАЗУМ ИЗМЕЂУ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА
И ПОСЛОВОДСТВА „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ А.Д.

 

 

После дугих и тешких преговора, и поред тога што су у овом тренутку велика улагања у развој, ширење и унапређење позиције „Телеком Србија“ а.д. на тржишту телекомуникација, репрезентативни синдикати су успели да постигну договор са пословодством о побољшању материјалног положаја запослених.
Председница Јединственог Синдиката Телекома Србија Mарина Здравковић, председник Синдиката Телекома „Србија“ Мирослав Јоксимовић, генерални директор „Телеком Србија“ а.д. Предраг Ћулибрк и извршни директор за људске ресурсе Драшко Марковић потписали су дана 12.12.2019. године, Споразум о побољшању материјалног положаја запослених у „Телеком Србија“ а.д..

  1. Споразумне стране сагласно констатују, да усвајањем Закона о престанку Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, бр. 86/19; у даљем тексту:Закон), почев од 01.01.2020. године, престаје обавеза Друштва да врши умањење основице за обрачун зарада запослених у висини од 5%, што за резултат има истовремено увећање постојећих нето зарада свим запосленима.

  2. У складу са постигнутим договором Споразумних страна, Друштво се обавезује да ће поред враћања основице за обрачун зарада на ниво пре ступања на снагу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, почев од oбрачуна зарада запослених за јануар 2020. године, извршити корекцију постојећих вредности основних зарада по нивоима и диференцијалним вредностима унутар нивоа, према следећим процентима увећања, и то: 

 

Nivo

% procenat uvećanja

1-0

3%

1-1

5%

1-2

1-3

2-1

2-2

2-3

3-1

6%

3-2

3-3

4-1

4-2

4-3

7%

5-1

5-2

5-3

6-1

8%

6-2

6-3

9%

7-1

7-2

7-3

8-1

10%

8-2

8-3

9

11%

10

 

  1. Промена постојећих вредности основних зарада, исказана у динарским износима за сваки ниво/подниво, утврдиће се посебном одлуком генералног директора, а укупна маса средстава потребна за ову намену биће планирана Пословним планом (Буџетом) Друштва за 2020. годину.

  2. Друштво се обавезује да ће, у последњем кварталу 2020. године, у зависности од реализације планираних пословних резултата у прва три квартала 2020. године, размотрити могућност за додатно унапређење материјалног положаја запослених.

  3. У складу са важећим Колективним уговором, Друштво ће у априлу 2020. године извршити једнократну исплату запосленима по основу пословних резултата Друштва за претходну годину.

 

 

 

ИНФО СЛУЖБЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА