На основу члана 14. Правилника Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, Управни одбор Фонда солидарности  је на својој  80. седници (број 40 од 20.02.2008.године), сходно Одлуци Управног одбора Јединственог синдиката Телекома Србије  (број 3 од 25.01.2008.године),  донео

 

У П У Т С Т В О

Којим се ближе регулишу висина одобрених средстава, приоритети исплата и други критеријуми који су у вези са коришћењем средстава Фонда.

ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ

 

Захтеви за доделу помоћи из средстава Фонда солидарности, упућују се синдикалној организацији, преко које је члан синдиката организационо повезан са Јединственим синдикатом  Телекома Србије.
Синдикална организација прегледа захтеве и оне, који по одредбама Правилника имају основа, доставља Управном одбору Фонда солидарности. Предлог сачињава на одговарајућем обрасцу који мора бити потписан и оверен печатом  синдикалне организације. 
Захтеви се достављају једанпут месечнонајкасније до 15-ог у месецу. Изузетак чине захтеви из члана 5. тачка 3., који су настали у времену од  15-ог до почетка рада седнице.
Захтеви се разматрају по реду доспећа. Уколико у Фонду нема довољно средстава, предност  имају чланови који се први пут обраћају за помоћ.
Оригинални рачуни, којима се доказују трошкови,  не  могу бити старији од 90 дана.    
Из медицинске документације, треба да је јасно утврђена терапија, како би чланови Управног одбора,  на истој правилно засновали одлуку. 
Уз оригинални рачун за купљене лекове у иностранству, мора се приложити и потврда изабраног лекара или лекара специјалисте, да лек нема адекватну замену у земљи. При доношењу одлуке, без наведене потврде  рачун се неће узимати у обзир.
Уз захтев за операцију у иностранству и приватној клиници, мора се приложити и потврда лекара специјалисте из одговарајуће здравствене установе да се предметна операција не врши у земљи, односно у установи која се финансира из Републичког Фонда здравственог осигурања. 
Право на помоћ из средстава чланарине Фонда солидарности, изузев  права по основу члана 5. тачка 4., остварује се једанпут годишње, по једном основу.
Као основ висине помоћи користи се приближна просечна месечна нето зарада у Предузећу  за телекомуникације ''Телеком Србија'' а.д. за претходни месец у односу на месец кад се помоћ одобрава и цене услуга у одговарајућим здравственим установама у земљи. 
Контролу наменског коришћења одобрене помоћи врши председник  синдикалне организације. Председник је, такође, одговоран за истинитост достављених података. 
Непотпуна, нечитка,факсом копирана документација и документација директно примљена од чланова Фонда, неће се разматратиУ циљу  рационалног коришћења средстава, Управни одбор се пре почетка седнице упознаје са висином расположивих средстава и просечном месечном нето зарадом у Предузећу.

ВИСИНА ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА

На основу члана 5. Правилника, средства Фонда одобравају се и користе за:  

 

1. Плаћање трошкова:

а) Болничког лечења и здравствених услуга у одговарајућим здравственим установама у земљи и иностранству, за члана Фонда и члана уже породице као што је регулисано Правилником.

 

            Трошкови болничког лечења и здравствених услуга у одговарајућим здравственим установама, за члана Фонда плаћају се у висини 70% стварних трошкова, а максимално 5 (пет) просечних месечних нето зарада у Предузећу. За  члана уже породице, плаћају се у висини до 50% стварних трошкова, а максимално 5 (пет) просечних месечних нето зарада у Предузећу. 
Уколико се болничко лечење или здравствена услуга изврше у приватној здравственој установи, под стварним трошковима се подразумевају цене услуга у одговарајућим  установама које се финансирају из средстава Републичког Фонда здравствене заштите.
У случају накнаде трошкова лечења и хируршких интервенција за запосленог или члана уже породице у здравственим установама које се финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања, помоћ се додељује под условом да се настали трошкови нису рефундирали на терет средстава Републичког Фонда здравственог осигурања или да наведени трошкови нису исплаћени по основу Правилника о солидарној и другим врстама помоћи у Предузећу.
Помоћ се може доделити и за лечење у другим медицинским установама, у земљи или иностранству, уз медицинску документацију из референтне здравствене установе којом се потврђује да се лечење или хируршка интервенција не може обавити у здравственим установама из претходног става.

 

б) Продуженог стационарног лечења у одговарајућим рехабилитационим центрима за члана Фонда:

 

      Трошкови продуженог стационарног лечења у одговарајућим рехабилитационим центрима (здравствена рехабилитација) одобравају се  само члановима Фонда, у износу до 50% стварних трошкова  и само у случајевима када је лечење предложено  у отпусној листи из болнице, а захтев поднет у року  90 дана од завршетка болничког лечења.
Изузетно, трошкови продуженог стационарног лечења у одговарајућим рехабилитационим центрима, одобравају се деци чланова Фонда, у износу до 50% стварних трошкова и само у случајевима када је лечење предложено у отпусној листи из болнице, а захтев поднет у року 90 дана од завршетка болничког лечења. 
У случају накнаде трошкова за запосленог или члана уже породице (деце) за  услуге продуженог стационарног лечења у здравственим установама које се финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања, помоћ се додељује под условом да се настали трошкови нису рефундирали на терет средстава Републичког Фонда здравственог осигурања или да наведени трошкови нису исплаћени по основу Правилника о солидарној и другим врстама помоћи у Предузећу.

Потребна документација:

 • Захтев радника из којег се јасно чита шта члан Фонда тражи  и чиме то што тражи доказује,

 • Фото-копија медицинске документације (отпусна листа из болнице, извештај лекара специјалисте, отпусна листа  из болнице у којој се индикује бањско лечење и сл.) из које  се јасно види да је постојала потреба за болничким лечењем и здравственим услугама,

*рецепт за набавку лека се не сматра медицинском документацијом

 • потврда брачног друга да није запослен и да нема друга примања,

 • за пунолетно дете, доказ да живи у породичном домаћинству са чланом Фонда, да није запослено и да није засновало брачну заједницу,

 • оригинал рачун за болничко лечење или здравствене услуге.

*рехабилитација, коју чланови  Фонда користе као хроничари, не плаћа се
из средстава Фонда
*климатски опоравак, на који члан Фонда самоиницијативно оде, не плаћа 
се из средстава Фонда

 

2. Набавку лекова и ортопедских помагала

а) Лекови

Члану Фонда одобрава се помоћ за купљене лекове у висини  до 80% стварних трошкова по рачуну. 
Члану уже породице, под условом да испуњава критеријуме предвиђене Правилником, одобрава се помоћ у висини до 50% стварних трошкова по рачуну.

 

б)Помагало

 

Помагала, као што су вештачки делови тела, инхалатор иапарат за мерење шећера код тежих болесника – типа I и типа II, плаћају сечлановима Фонда и члановима уже породице, под условом да испуњавају критеријуме предвиђене Правилником,  у висини до 50% стварних трошкова, по ценовнику установа које се финансирају из средстава Републичког завода здравственог осигурања.
Под стварним трошковима, подразумевају се цене услуга у одговарајућим  установама, које се финансирају из средстава Републичког Фонда здравствене заштите.
Помагалом се не сматрају, протезе за зубе, наочаре, сочива (осим за диоптрију плус/минус пет и више), ортопедске ципеле, апарат за мерење притиска  и слична помагала.

            У случају куповине лекова, протетичких или ортопедских помагала, медицинских инструмената или апарата за запосленог или члана уже породице, помоћ се може доделити под условом да се набавка није рефундирала на терет средстава Републичког Фонда здравственог осигурања или да наведени трошкови нису исплаћени по основу Правилника о солидарној и другим врстама помоћи у Предузећу.

    

Потребна документација:

 • захтев члана Фонда са образложењем о врсти и количини лекова, које користи у току месеца,

 • медицинска документација из које се  јасно виде врста и количина лекова, као и потреба за набавком помагала,

 • оригинал рачун,

-    потврда брачног друга да није запослен и да нема друга примања,
-   за пунолетно дете, доказ да живи у породичном домаћинству са чланом Фонда, да
није запослено и да није засновало брачну заједницу.

 

3. Смрт  члана Фонда, члана уже породице и смрт родитеља  члана Фонда

 

Помоћ по наведеном основу, одобрава се:

a) у висини до 100% приближно просечне месечне нето зараде у Предузећу,     
за смрт члана Фонда;
б) у висини  до 50%  приближно просечне месечне нето зараде у Предузећу,   
за свако малолетно дете умрлог члана Фонда;
ц) у висини до 100% приближно просечне месечне нето зараде у Предузећу,  
за смрт брачног друга; 
д) у висини до 50%   приближно просечне месечне нето зараде у Предузећу,  
за смрт родитеља члана Фонда;
е) у висини до 100% приближно просечне месечне нето зараде у Предузећу,  
за смрт детета.

 

Потребна документација:

 • Захтев члана Фонда или синдикалне организације, уколико је умро члан Фонда,

 • Фото-копија извода из матичне књиге умрлих, или потврда  о смрти издата од  надлежне установе,

 • Фото-копија извода из матичне књиге  рођених за малолетну  децу.

 

*не користити израз *смртни случај*, већ својство са умрлим (нпр: смрт члана Фонда, смрт супруга, смрт мајке, итд). 
*уколико се ради о другом презимену  (кад су у питању очух, пасторка, итд) неопходно је додатно образложење члана Фонда или синдикалне организације и фото-копија документа о усвајању.
*уколико је умрли члан Фонда, имао малолетну децу, то се у захтеву пише и достављају фото-копије извода из матичне књиге рођених.

 

4. Помоћ члану Фонда, који је на непрекидном боловању

Право  по наведеном основу, остварује се:

 

а ) први пут, за боловање преко 3 месеца,
б)  други пут, за боловање преко 9 месеци  и
ц)  за сваких даљих непрекидних 6 месеци боловања

 

Помоћ се одобрава у висини до 50% приближно просечне месечне нето зараде у 
Предузећу.

 

Потребна документација:

 • захтев радника са назнаком дужине боловања и

 • фото-копија дознаке или  последњи извештај лекарске комисије.

 

5. Помоћ хронично оболелим и професионално оболелим код којих је дошло до смањења радне способности и код којих је утврђена инвалидност степена.

За стицање овог права одлучује Управни одбор Фонда на основу медицинске документације са

епикризом из које се недвосмислено може утврдити клиничка слика подносиоца захтева.

Право по овом основу односи се на чланове Фонда.

 

Помоћ за хронично оболеле чланове Фонда, у зависности од врсте 
дијагностиковане хроничне болести,  одобрава се у висини до 50% 
приближно просечне месечне нето зараде у Предузећу.
Помоћ за професионално оболеле чланове Фонда код којих је дошло до
смањења радне способности и код којих је утврђена инвалидност I степена
се одобрава у висини од 50% приближно просечне месечне нето зараде у 
Предузећу.

 

Потребна документација:

 • захтев радника са назнаком болести и

 • фото-копија медицинске документације са епикризом из које се недвосмислено може видети врста и тежина болести.

 

6. Помоћ члану Фонда за рођење детета

 

Помоћ се одобрава у висини до 50% приближно просечне месечне нето зараде у 
Предузећу.

 

Потребна документација:

 • захтев радника и

 • фото-копија извода из матичне књиге рођених.

7. Друге случајеве, где се на основу писменог захтева члана Фонда, образложења синдикалне организације и потребне медицинске документације, може  утврдити потреба и оправданост помоћи, предвиђене чланом 1. Правилника.

 

Помоћ по наведеном основу, одобрава се само члану Фонда,  у висини до 100% приближно просечне месечне нето зараде у Предузећу, у случајевима да је члан Фонда остварио права по другим основама, а да је потребна помоћ неопходна за континуирано лечење.

 

 Потребна документација:

 • захтев члана Фонда,

 • медицинска документација и

 • образложење синдикалне организације о оправданости захтева.

*Право по наведеном основу, стиче се под условом, да је само здравствено стање члана Фонда у питању.
*Образложењем се не сматра, овера од стране председника СО, текст ''Наводи су тачни'', ''Сагласан да се помоћ реши  по члану 5/7'',  и слично. Неопходно је да се СО детаљно упозна са здравственим проблемом члана Фонда  и исти кроз  писмено образложење,  достави Управном одбору Фонда.

 

8. Изузетно,  Управни одбор Фонда солидарности, може  одобрити помоћ  члановима Фонда и члановима његове уже породице на основу захтева члана, медицинске документације са дијагнозом и некомплетне  остале документације.

 

Помоћ по наведеном основу исплаћује се,  члану Фонда и члановима његове уже породице, у висини до 70% приближно просечне месечне нето зараде у Предузећу. 
Помоћ по напред наведеном основу, одобрава  се на основу дијагнозе којом је утврђена клиничка слика таква да помоћ доприноси даљем току лечења који се види из медицинске документације, а тражену помоћ прати неадекватна пратећа документација.

 

Потребна документација:

 • захтев члана Фонда,

 • фото-копија медицинске документације.

Напомена:

 

Ма који основ да је у питању, од наведених 8,  неопходно је да уз предмет стоји лични захтев члана Фонда, који  мора бити  у таквој  форми, да  члановима Управног одбора Фонда солидарности,  буде од користи  при доношењу одлуке. 

Управни одбор Фонда солидарности